Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《敘縣》

Library Resources
1 敘縣:
《釋名》曰:縣,懸也,懸系於郡也。

2 敘縣:
《說文》曰:縣,邑也,從口巳聲。

3 敘縣:
《周書》曰:郊田方六百里,因四土為方千里,分以百縣,縣有四郡,郡有鄙,鄙不過百室,以便野事。

4 敘縣:
《周禮·地官·遂人》曰:五家為鄰,五鄰為里,四里為酂,五酂為鄙,五鄙為縣,五縣為遂。

5 敘縣:
《禮記·王制》曰:天子之縣內,方百里之國九,七十里之國二十有一,五十里之國六十有三,凡九十三國。

6 敘縣:
黃恭《十四州記》曰:縣萬戶以上為令,則子國也。千戶為長,男國也。今人呼縣為百里,子、男本方百里也。故言今之百里,古之諸侯。
又曰:縣者,弦也,言施繩用法狀如弦,弦聲近縣,故以取名。

7 敘縣:
《風俗通》曰:《周禮》「百里曰同」,所以獎王室,協風俗,總名縣。縣,玄也,言當玄靜平徭役。

URN: ctp:n370509