Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《太倉令》

Library Resources
1 太倉令:
《六典》曰:太倉署令,掌九穀廩藏之事;丞為之貳。凡鑿窖、置屋,皆銘甎為庾斛之數,與其年月,受領粟官吏姓名。又立碑如其銘焉。

2 太倉令:
《漢書》曰:淳于意為太倉令。

3 太倉令:
《續漢書》曰:太倉令一人,秩六百石。主受郡國轉漕穀。

4 太倉令:
《梁冀別傳》曰:太倉令秦宮,出入冀妻壽所,語言、飲食獨往獨來,屏去御者。宮,冀倉頭。壽姊夫宗欣不知書,因壽氣力起家,拜太倉令。

5 太倉令:
《齊職儀》曰:太倉令,周司徒屬官,有廩人、倉人則其職也。

URN: ctp:n375804