Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《走》

Library Resources
1 走:
《釋名》曰:疾趨曰走。走,奏也,促有所奏至。

2 走:
《禮記·玉藻》曰:凡君召以三節,二節以走,一節以趨。節,所以明信也。使使召臣急則持三,緩則持一。《周禮》曰:鎮圭以檄守,其余未聞也。如今漢使者持之節。

3 走:
《左傳·僖下》曰:衛叔武將沐,聞君至而喜。捉髮走出,前驅射而殺之。

4 走:
又昭三十一年曰:荀躒以晉侯之命唁公,且曰:「寡君使躒以君命討于意如,意如不敢逃死,君其入也。」公曰:「君惠顧先君之好,施及亡人,將使歸,糞除宗祧以事君,則不能見夫人已。所能見夫人者,有如河!」夫人謂季孫也。荀躒掩耳而走。

5 走:
《公羊傳》曰:定公曰:陽虎竊寶玉而走。

6 走:
又哀公曰:齊景公謂陳乞曰:「吾欲立舍何如?」陳乞曰:「君欲立,臣請立之。」陳乞欲言不可,恐景公殺陽生。陽生曰:「吾聞子將不立我也。」陳乞曰:「吾不立子者,所以生子也。」與之玉節而走之。節,信也。折王與陽生為后當迎之。

7 走:
《爾雅》曰:中庭謂之走。

8 走:
《史記》曰:周昌常入奏事,高帝方擁戚姬。昌還走,帝逐得,騎昌項問曰:「我如何主也?」昌仰曰:「桀紂主也。」

9 走:
《東觀漢記》曰:上降潁陽,雖得入,意不安。門下有擊馬著鼓者,馬驚,硠音郎音搕鄧晨起,走出視之,乃馬也。

10 走:
《魏略》曰:曹真字子丹,沛郡人。本姓秦,養曹氏。或云其伯父南宿與太祖善,共平袁術。部黨與太祖相攻,劫太祖出,為寇所追,走入秦氏,伯南開門受之。寇問所在,答云:「我是寇。」遂害之。由此太祖思其功,遂變其姓。

11 走:
《江表傳》曰:陸遜破劉備於夷陵。備舍船步走,燒皮鎧以斷道,使挽車走入白帝。

12 走:
《晉書》曰:陳安字虎侯。驍壯果毅,武幹過人,多力善射,持七尺刀貫甲,奔及馳馬。
又曰:唐彬字儒宗,魯國鄒人也。少便弓馬,好游獵。身長八尺,走及奔鹿,強力絕人。

13 走:
《後魏書》曰:伊香犬扶拂切。代人也。少而勇健,走及奔馬,善射多力,曳牛卻行。

14 走:
《趙書》曰:劉靈,陽平人也。年二十餘,常廝役于縣。走及馳馬。

15 走:
《前秦錄》曰:苻堅大敗,為流矢所中。遁走甚饑。民有進壺飧豚髀者,堅食之,大悅。

16 走:
《隋書》曰:麥鐵杖,始興人也。驍勇有膂力,日行五百里,走及奔馬。每以漁獵為事,不治產業。

17 走:
《吳越春秋》曰:慶忌,僚子也。勇為人所聞,走及奔馬。

18 走:
《吳氏春秋》曰:今與驥俱走,則人不勝驥矣。居其車上,則驥不勝人。
又曰:有莘氏女子采桑,得嬰兒於空桑之中,獻之其君,令養之,察其所以然。曰:「其母居伊水之上,孕,夢神告曰:臼出水而東走,千里邑盡為水,身化為空桑。」故命之曰伊尹。

19 走:
《戰國策》曰:昔曾參處費,魯人有與曾參同姓名者殺人。人告其母曰:「曾參殺人。」曾參母投杼逾墻而走。

20 走:
《楚漢春秋》曰:淮陰武王反,上自擊之。張良居守。上體不安,臥轀車中,行三四里,留侯走,東追上。簪墮,被發。及轀車,排戶曰:「陛下即棄天下,欲以王葬乎,以布衣葬乎?」上罵曰:「若翁天子也,何故以王及布衣葬乎?」良曰:「淮南反于東,淮陰害於西,恐陛下倚溝壑而終也。」

21 走:
《莊子》曰:藏舟於壑,藏山於澤,謂之固矣。然則,夜半有力者負之走,而昧者不知。

22 走:
《荀卿子》曰:伯禽將歸國,周公謂之曰:「君子力如牛,不與牛爭力;走如馬,不與馬爭走;知如士,不與士爭知。」

23 走:
《淮南子》曰:漁者走淵,木者走山。
又曰:躄者見虎不走,非勇也。
又曰:飛不以尾,挫尾則飛不能遠;走不以手,縛手則走不能疾。

24 走:
《抱樸子》曰:檸木實之赤者餌之,一年,老者少。昔道士梁須年七十,服之,年百三十歲,能夜讀書,走及馬。檸,丁李切;又音楮。

25 走:
《世說》曰:鍾會撰《四本論》始畢,甚欲使嵇公一見。置懷中。既詣定,畏其有難,不敢相示。因出戶,遙擲,面便走。

26 走:
《俗說》曰:桓公豹奴善騎乘,亦有極快馬。時有一諸葛郎,自云能走與馬等。桓車騎以百匹布置埒頭,令豹奴乘與諸葛競走,先至者得布。便俱走,諸葛常與馬齊,欲至埒頭,去布三丈許,諸葛一跳坐布上,遂得之。

27 走:
《魯女生別傳》曰:魯女生,長樂人也。少好學道,初服餌胡麻,乃求絕穀八十餘年,日更少壯,面如桃花,日行三百里,走及獐鹿。

URN: ctp:n383100