Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《翣》

Library Resources
1 翣:
《周禮·夏官》曰:御仆,大喪持翣。翣,棺飾也。持之者,夾蜃車。

2 翣:
《禮記·檀弓下》曰:周人廧置翣。鄭玄注云:廧,柳衣。翣者,車飾也。

3 翣:
又《禮器》曰:天子七月而葬,五重八翣;諸侯五月而葬,三重六翣;大夫三月而葬,再重四翣。此以多為貴也。

4 翣:
又《喪大記》曰:飾棺,君黼翣二,畫翣二。大夫黻翣二,畫翣二;士畫翣二。

5 翣:
《古史考》曰:周公作翣。

6 翣:
《齊書》曰:張緒卒日,無宅以殯,遺命:凶事不設柳翣。

7 翣:
《莊子》曰:戰而死者,其人之葬也,不以翣資。翣者,武之所資也。戰而死者,無武也,翣將安施耳。

8 翣:
《世本》曰:武王作翣。

9 翣:
董勛答問曰:翣似屏風,人持隨喪車前后左右也。

URN: ctp:n388881