Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《燕脂》

Library Resources
1 燕脂:
《博物志》曰:作燕支法:取藍蒍韋委切。搗以水,洮去黃汁,作十餅如手掌,著濕草,臥一宿便陰乾。欲用燕支,以水浸之三四日,以水洮赤黃汁,盡得赤汁而止也。

2 燕脂:
《西河舊事》曰:祁連山焉支山宜畜養。匈奴失此二山,乃歌曰:「失我祁連山,使我六畜不蕃息;失渭荷支山,使我婦女無顏色。」

3 燕脂:
崔豹《古今注》曰:燕支葉似蒯,花似菖蒲,出西方,土人以染,名為燕支。中國人謂紅藍,以染粉為婦卻舒色,謂為燕支粉也。

4 燕脂:
習鑿齒《與燕王書》曰:此下有紅藍,足下先知之不?北方人彩取其花染緋黃,接其上英者作燕支,婦人用為,顏色可愛。

5 燕脂:
班固曰:匈奴名妻作閼氏,言可愛如燕支。

URN: ctp:n396184