Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Back Forward
Confucianism -> Han Shi Wai Zhuan -> 卷二 -> 14 - Parallel passages

使

[More information]
 • 楚昭王有士曰石奢,其為人也 Show parallel passages

  韓詩外傳·卷二》:楚昭王有士曰石奢,其為人也,公而好直,王使為理。於是道有殺人者,石奢追之,則父也,還返於廷,曰:「殺人者,臣之父也。以父成政,非孝也;不行君法,非忠也;弛罪廢法,而伏其辜,臣之所守也。」遂伏斧鑕,曰:「命在君。」君曰:「追而不及,庸有罪乎?子其治事矣。」石奢曰:「不然。不私其父,非孝也;不行君法、非忠也;以死罪生、不廉也。君欲赦之,上之惠也;臣不能失法,下之義也。」遂不去鈇鑕,刎頸而死乎廷。君子聞之曰:「貞夫法哉!石先生乎!」孔子曰:「子為父隱,父為子隱,直在其中矣。」《詩》曰:「彼已之子,邦之司直。」石先生之謂也。 Show in context
  新序·節士》:楚昭王有士曰石奢,其為人也,公正而好義,王使為理,於是廷有殺人者,石奢追之,則其父也,遂反於廷曰:「殺人者,僕之父也,以父成政,不孝,不行君法,不忠。弛罪廢法而伏其辜,僕之所守也。伏斧鑕命在君。」君曰:「追而不及、庸有罪乎?子其治事矣。」石奢曰:「不私其父,非孝也;不行君法,非忠也;以死罪生,非廉也。君赦之,上之惠也,臣不敢失法,下之行也。」遂不離鈇鑕。刎頭而死於廷中。君子聞之曰:「貞夫法哉!」孔子曰:「子為父隱,父為子隱,直在其中矣。」《詩》曰:「彼己之子,邦之司直。」石子之謂也。 Show in context
 • 楚昭王有士曰石奢,其為人也 Show parallel passages

  韓詩外傳·卷二》:楚昭王有士曰石奢,其為人也,公而好直,王使為理。於是道有殺人者,石奢追之,則父也,還返於廷,曰:「殺人者,臣之父也。以父成政,非孝也;不行君法,非忠也;弛罪廢法,而伏其辜,臣之所守也。」遂伏斧鑕,曰:「命在君。」君曰:「追而不及,庸有罪乎?子其治事矣。」石奢曰:「不然。不私其父,非孝也;不行君法、非忠也;以死罪生、不廉也。君欲赦之,上之惠也;臣不能失法,下之義也。」遂不去鈇鑕,刎頸而死乎廷。 Show in context
  新序·節士》:楚昭王有士曰石奢,其為人也,公正而好義,王使為理,於是廷有殺人者,石奢追之,則其父也,遂反於廷曰:「殺人者,僕之父也,以父成政,不孝,不行君法,不忠。弛罪廢法而伏其辜,僕之所守也。伏斧鑕命在君。」君曰:「追而不及、庸有罪乎?子其治事矣。」石奢曰:「不私其父,非孝也;不行君法,非忠也;以死罪生,非廉也。君赦之,上之惠也,臣不敢失法,下之行也。」遂不離鈇鑕。刎頭而死於廷中。 Show in context
  藝文類聚·廷尉》:楚昭王有士曰石奢,公正而好義,王使為理,於是廷尉,有殺人者,石奢追之,則其父也。及於廷尉曰:以父成政,不孝也。不行君法,不忠也。弛罪法而伏其辜,僕之所守也。君曰:庸有罪乎。子其治事矣。石奢曰:不私其父,非孝也。不行君法,非忠也。匡不敢失法,下之行也。遂不離斧質,刎頸而死。 Show in context
  太平御覽·烈士》:楚昭王有士曰石奢,公正而好直,王使為理。於是有殺人者,石奢追之,則其父也。還反於庭,曰:「殺人者父也。以父成政,非孝也。不行君法,不忠也。」遂伏鈇锧,曰:「命在君。」君曰:「追而不及,庸有罪乎?子其治事。」石奢曰:「不然,死罪而生,不廉也。君赦之,上之惠,臣不失法,下之義。」遂不去鈇锧而死乎庭中。 Show in context
 • 楚昭王有士曰石奢,其為人也 Show parallel passages

  韓詩外傳·卷二》:楚昭王有士曰石奢,其為人也,公而好直,王使為理。於是道有殺人者,石奢追之,則父也,還返於廷,曰:「殺人者,臣之父也。以父成政,非孝也;不行君法,非忠也; Show in context
  新序·節士》:楚昭王有士曰石奢,其為人也,公正而好義,王使為理,於是廷有殺人者,石奢追之,則其父也,遂反於廷曰:「殺人者,僕之父也,以父成政,不孝,不行君法,不忠。 Show in context
  呂氏春秋·高義》:荊昭王之時,有士焉,曰石渚。其為人也,公直無私,王使為政廷。有殺人者,石渚追之,則其父也。還車而返,立於廷曰:「殺人者,僕之父也。以父行法,不忍; Show in context
  藝文類聚·廷尉》:楚昭王有士曰石奢,公正而好義,王使為理,於是廷尉,有殺人者,石奢追之,則其父也。及於廷尉曰:以父成政,不孝也。不行君法,不忠也。 Show in context
  太平御覽·大理卿》:楚昭王時,石奢為理,有殺人者,奢追之,則其父也。奢曰:「以父成政,不孝也。不行君法,非忠也。」 Show in context
  太平御覽·烈士》:楚昭王有士曰石奢,公正而好直,王使為理。於是有殺人者,石奢追之,則其父也。還反於庭,曰:「殺人者父也。以父成政,非孝也。不行君法,不忠也。」 Show in context
 • 於是道有殺人者,石奢追之 Show parallel passages

  韓詩外傳·卷二》:於是道有殺人者,石奢追之,則父也,還返於廷,曰:「殺人者,臣之父也。以父成政,非孝也;不行君法,非忠也;弛罪廢法,而伏其辜,臣之所守也。」遂伏斧鑕,曰:「命在君。」君曰:「追而不及,庸有罪乎?子其治事矣。」石奢曰:「不然。不私其父,非孝也;不行君法、非忠也; Show in context
  新序·節士》:於是廷有殺人者,石奢追之,則其父也,遂反於廷曰:「殺人者,僕之父也,以父成政,不孝,不行君法,不忠。弛罪廢法而伏其辜,僕之所守也。伏斧鑕命在君。」君曰:「追而不及、庸有罪乎?子其治事矣。」石奢曰:「不私其父,非孝也;不行君法,非忠也; Show in context
  史記·循吏列傳》:道有殺人者,相追之,乃其父也。縱其父而還自系焉。使人言之王曰:「殺人者,臣之父也。夫以父立政,不孝也;廢法縱罪,非忠也;臣罪當死。」王曰:「追而不及,不當伏罪,子其治事矣。」石奢曰:「不私其父,非孝子也;不奉主法,非忠臣也。 Show in context
  藝文類聚·廷尉》:於是廷尉,有殺人者,石奢追之,則其父也。及於廷尉曰:以父成政,不孝也。不行君法,不忠也。弛罪法而伏其辜,僕之所守也。君曰:庸有罪乎。子其治事矣。石奢曰:不私其父, Show in context
  太平御覽·丞相上》:縣道有殺人者,相追之,乃其父也。縱其父還,自系,使人言之于王曰:「殺人者臣之父也。夫以父立政不孝也,廢法縱罪非忠也,臣罪當死。」王曰:「追而不及,不當伏罪。」奢曰:「不私其父非孝也,不奉王法非忠也。 Show in context
  太平御覽·烈士》:於是有殺人者,石奢追之,則其父也。還反於庭,曰:「殺人者父也。以父成政,非孝也。不行君法,不忠也。」遂伏鈇锧,曰:「命在君。」君曰:「追而不及,庸有罪乎?子其治事。」石奢曰:「不然,死罪而生,不廉也。君赦之, Show in context
 • 於是道有殺人者,石奢追之 Show parallel passages

  韓詩外傳·卷二》:於是道有殺人者,石奢追之,則父也,還返於廷,曰:「殺人者,臣之父也。以父成政,非孝也;不行君法,非忠也; Show in context
  新序·節士》:於是廷有殺人者,石奢追之,則其父也,遂反於廷曰:「殺人者,僕之父也,以父成政,不孝,不行君法,不忠。 Show in context
  呂氏春秋·高義》:有殺人者,石渚追之,則其父也。還車而返,立於廷曰:「殺人者,僕之父也。以父行法, Show in context
  史記·循吏列傳》:行縣,道有殺人者,相追之,乃其父也。縱其父而還自系焉。使人言之王曰:「殺人者,臣之父也。夫以父立政,不孝也;廢法縱罪,非忠也; Show in context
  藝文類聚·廷尉》:有殺人者,石奢追之,則其父也。及於廷尉曰:以父成政,不孝也。不行君法,不忠也。 Show in context
  太平御覽·丞相上》:縣道有殺人者,相追之,乃其父也。縱其父還,自系,使人言之于王曰:「殺人者臣之父也。夫以父立政不孝也,廢法縱罪非忠也, Show in context
  太平御覽·大理卿》:有殺人者,奢追之,則其父也。奢曰:「以父成政,不孝也。不行君法,非忠也。」 Show in context
  太平御覽·烈士》:於是有殺人者,石奢追之,則其父也。還反於庭,曰:「殺人者父也。以父成政,非孝也。不行君法,不忠也。」 Show in context
 • 殺人者,臣之父也 Show parallel passages

  韓詩外傳·卷二》:殺人者,臣之父也。以父成政,非孝也; Show in context
  新序·節士》:殺人者,僕之父也,以父成政,不孝, Show in context
  呂氏春秋·高義》:殺人者,僕之父也。以父行法,不忍; Show in context
  史記·循吏列傳》:殺人者,臣之父也。夫以父立政,不孝也; Show in context
  藝文類聚·廷尉》:有殺人者,石奢追之,則其父也。及於廷尉曰:以父成政,不孝也。 Show in context
  太平御覽·丞相上》:殺人者臣之父也。夫以父立政不孝也, Show in context
  太平御覽·大理卿》:有殺人者,奢追之,則其父也。奢曰:「以父成政,不孝也。 Show in context
  太平御覽·烈士》:殺人者父也。以父成政,非孝也。 Show in context
 • 追而不及,庸有罪乎 Show parallel passages

  韓詩外傳·卷二》:君曰:「追而不及,庸有罪乎?子其治事矣。」石奢曰:「不然。不私其父,非孝也; Show in context
  新序·節士》:君曰:「追而不及、庸有罪乎?子其治事矣。」石奢曰:「不私其父,非孝也; Show in context
  呂氏春秋·高義》:王曰:「追而不及,豈必伏罪哉?子復事矣。」石渚辭曰:「不私其親,不可謂孝子。 Show in context
  史記·循吏列傳》:王曰:「追而不及,不當伏罪,子其治事矣。」石奢曰:「不私其父,非孝子也; Show in context
  藝文類聚·廷尉》:君曰:庸有罪乎。子其治事矣。石奢曰:不私其父,非孝也。 Show in context
  太平御覽·丞相上》:王曰:「追而不及,不當伏罪。」奢曰:「不私其父非孝也, Show in context
  太平御覽·烈士》:君曰:「追而不及,庸有罪乎?子其治事。」石奢曰:「不然, Show in context
 • 不私其父,非孝也 Show parallel passages

  韓詩外傳·卷二》:不私其父,非孝也; Show in context
  韓詩外傳·卷十》:而不敢諫其父,非孝子也; Show in context
  新序·節士》:不私其父,非孝也; Show in context
  史記·循吏列傳》:不私其父,非孝子也; Show in context
  藝文類聚·廷尉》:不私其父,非孝也。 Show in context
  太平御覽·丞相上》:不私其父非孝也, Show in context
 • 子為父隱,父為子隱 Show parallel passages

  韓詩外傳·卷二》:子為父隱,父為子隱, Show in context
  新序·節士》:子為父隱,父為子隱, Show in context
  鹽鐵論·周秦》:聞子為父隱,父為子隱, Show in context
  群書治要·鹽鐵論》:子為父隱,父為子隱, Show in context
 • 子為父隱 Show parallel passages

  論語·子路》:子為父隱, Show in context
  韓詩外傳·卷二》:子為父隱, Show in context
  白虎通德論·諫諍》:子為父隱, Show in context
  新序·節士》:子為父隱, Show in context
  列女傳·珠崖二義》:子為父隱, Show in context
  群書治要·鹽鐵論》:子為父隱, Show in context
  藝文類聚·》:子為父隱, Show in context
  太平御覽·正直上》:子為父隱, Show in context
 • 父為子隱,子為父隱 Show parallel passages

  論語·子路》:父為子隱,子為父隱,直在其中矣。 Show in context
  韓詩外傳·卷二》:父為子隱,直在其中矣。 Show in context
  白虎通德論·諫諍》:故《論語》曰:「父為子隱,子為父隱,直在其中矣。」 Show in context
  新序·節士》:父為子隱,直在其中矣。 Show in context
  列女傳·珠崖二義》:父為子隱,子為父隱,直在其中矣。 Show in context
  漢書·宣元六王傳》:父為子隱,直在其中矣。 Show in context
  藝文類聚·》:父為子隱,子為父隱,直在其中矣。 Show in context
  太平御覽·王友》:蓋子為父隱,直在其中; Show in context
  太平御覽·正直上》:父為子隱,子為父隱,直在其中矣。 Show in context
  太平御覽·史傳上》:蓋子為父隱,直在其中, Show in context
 • 父為子隱 Show parallel passages

  論語·子路》:父為子隱, Show in context
  韓詩外傳·卷二》:父為子隱, Show in context
  白虎通德論·諫諍》:父為子隱, Show in context
  新序·節士》:父為子隱, Show in context
  鹽鐵論·周秦》:父為子隱, Show in context
  列女傳·珠崖二義》:父為子隱, Show in context
  漢書·宣元六王傳》:父為子隱, Show in context
  群書治要·鹽鐵論》:父為子隱, Show in context
  藝文類聚·》:父為子隱, Show in context
  太平御覽·正直上》:父為子隱, Show in context
 • 彼已之子,邦之司直 Show parallel passages

  韓詩外傳·卷二》:彼已之子,邦之司直。 Show in context
  韓詩外傳·卷二》:彼已之子,邦之彥兮。 Show in context
  韓詩外傳·卷九》:彼己之子,邦之彥兮。 Show in context
  新序·節士》:彼己之子,邦之司直。 Show in context
  春秋左傳·襄公二十七年》:彼己之子,邦之司直, Show in context
  詩經·羔裘》:彼其之子、邦之司直。 Show in context
  詩經·羔裘》:彼其之子、邦之彥兮。 Show in context
  藝文類聚·》:彼己之子,邦之直司, Show in context
  太平御覽·正直上》:彼其之子,邦之司直。 Show in context
 • 彼已之子 Show parallel passages

  韓詩外傳·卷二》:彼已之子, Show in context
  韓詩外傳·卷二》:彼已之子, Show in context
  韓詩外傳·卷二》:彼已之子, Show in context
 • 邦之司直,石先生之謂也 Show parallel passages

  韓詩外傳·卷二》:邦之司直。」石先生之謂也。 Show in context
  新序·節士》:邦之司直。」石子之謂也。 Show in context
  春秋左傳·襄公二十七年》:邦之司直,樂喜之謂乎, Show in context
  三國志·徐弈傳》:『邦之司直』,君之謂與! Show in context
  太平御覽·左右金吾衛將軍》:『邦之司直』君之謂也。 Show in context
 • 邦之司直 Show parallel passages

  韓詩外傳·卷二》:邦之司直。 Show in context
  韓詩外傳·卷九》:邦之司直。 Show in context
  韓詩外傳·卷九》:邦之司直。 Show in context
  新序·節士》:邦之司直。 Show in context
  春秋左傳·襄公二十七年》:邦之司直, Show in context
  漢書·蓋諸葛劉鄭孫毌將何傳》:國之司直 Show in context
  漢書·敘傳下》:國之司直。 Show in context
  詩經·羔裘》:邦之司直。 Show in context
  三國志·徐弈傳》:『邦之司直』, Show in context
  太平御覽·左右僕射》:國之司直, Show in context
  太平御覽·左右金吾衛將軍》:邦之司直 Show in context
  太平御覽·正直上》:邦之司直。 Show in context
 • 石先生之謂也 Show parallel passages

  韓詩外傳·卷二》:石先生之謂也。 Show in context
  韓詩外傳·卷六》:石先生之謂也。 Show in context