Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Back Forward
Confucianism -> Han Shi Wai Zhuan -> 卷五 -> 4 - Parallel passages

[More information]
 • 君者,民之原也 Show parallel passages

  荀子·君道》:君者,民之原也;原清則流清,原濁則流濁。故有社稷者而不能愛民,不能利民,而求民之親愛己,不可得也。民不親不愛,而求為己用,為己死,不可得也。民不為己用,不為己死,而求兵之勁,城之固,不可得也。兵不勁,城不固,而求敵之不至,不可得也。敵至而求無危削,不滅亡,不可得也。危削滅亡之情,舉積此矣,而求安樂,是狂生者也。狂生者,不胥時而落。故人主欲彊固安樂,則莫若反之民;欲附下一民,則莫若反之政;欲脩政美俗,則莫若求其人。彼或蓄積而得之者不世絕。彼其人者,生乎今之世,而志乎古之道。以天下之王公莫好之也,然而是子獨好之;以天下之民莫欲之也,然而是子獨為之。好之者貧,為之者窮,然而是子猶將為之也,不為少頃輟焉。曉然獨明於先王之所以得之,所以失之,知國之安危臧否,若別白黑。是其人也,大用之,則天下為一,諸侯為臣;小用之,則威行鄰敵; Show in context
  韓詩外傳·卷五》:君者、民之源也,源清則流清,源濁則流濁。故有社稷者、不能愛其民,而求民親己愛己,不可得也。民不親不愛,而求為己用,為己死,不可得也。民弗為用,弗為死,而求兵之勁,城之固,不可得也。兵不勁,城不固,而欲不危削滅亡,不可得也。夫危削滅亡之情,皆積於此,而求安樂是聞,不亦難乎!是枉生者也。悲夫!枉生者不待時而滅亡矣。故人主欲強固安樂,莫若反己;欲附下一民,則莫若及之政;欲脩政美俗,則莫若求其人。彼其人者,生今之世,而志乎古之世,以天下之王公莫之好也,而是子獨好之;以民莫之為也,而是子獨為之也。抑為之者窮,而是子猶為之,而無是須臾怠焉差焉。獨明夫先王所以遇之者,所以失之者,知國之安危臧否,若別白黑,則是其人也。人主欲強固安樂,則莫若與其人為之,巨用之,則天下為一,諸侯為臣;小用之,則威行鄰國, Show in context
 • 君者,民之原也 Show parallel passages

  荀子·君道》:君者,民之原也;原清則流清,原濁則流濁。故有社稷者而不能愛民,不能利民,而求民之親愛己,不可得也。民不親不愛,而求為己用,為己死,不可得也。民不為己用,不為己死,而求兵之勁,城之固,不可得也。兵不勁,城不固,而求敵之不至,不可得也。敵至而求無危削,不滅亡,不可得也。危削滅亡之情,舉積此矣,而求安樂,是狂生者也。狂生者,不胥時而落。故人主欲彊固安樂,則莫若反之民;欲附下一民,則莫若反之政;欲脩政美俗,則莫若求其人。 Show in context
  韓詩外傳·卷五》:君者、民之源也,源清則流清,源濁則流濁。故有社稷者、不能愛其民,而求民親己愛己,不可得也。民不親不愛,而求為己用,為己死,不可得也。民弗為用,弗為死,而求兵之勁,城之固,不可得也。兵不勁,城不固,而欲不危削滅亡,不可得也。夫危削滅亡之情,皆積於此,而求安樂是聞,不亦難乎!是枉生者也。悲夫!枉生者不待時而滅亡矣。故人主欲強固安樂,莫若反己;欲附下一民,則莫若及之政;欲脩政美俗,則莫若求其人。 Show in context
  群書治要·孫卿子》:君者,民之源也。源清則流清,源濁則流濁,故有社稷而不能愛民,不能利民,而求民之親愛己,不可得也。民不親不愛而求其為己用,為己死,不可得也。民不為己用,不為己死,而求兵之勁,城之固,不可得也。兵不勁,城不固,而求敵之不至,不可得也。敵至而求無危削,不滅亡,不可得也。故人主欲强固安樂,則莫若反之民,欲附下壹民,則莫若反之政,欲修政美國,則莫若求其人, Show in context
 • 君者,民之原也 Show parallel passages

  荀子·君道》:君者,民之原也;原清則流清,原濁則流濁。 Show in context
  韓詩外傳·卷五》:君者、民之源也,源清則流清,源濁則流濁。 Show in context
  群書治要·孫卿子》:君者,民之源也。源清則流清,源濁則流濁, Show in context
  太平御覽·》:君者,源也;水者,流也。源清則流清,源濁則流濁。 Show in context
 • 君者,民之原也 Show parallel passages

  荀子·君道》:君者,民之原也;原清則流清, Show in context
  韓詩外傳·卷五》:君者、民之源也,源清則流清, Show in context
  群書治要·孫卿子》:君者,民之源也。源清則流清, Show in context
  太平御覽·》:君者治之源也,源清則流長。 Show in context
  太平御覽·》:君者,源也;水者,流也。源清則流清, Show in context
 • 原清則流清,原濁則流濁 Show parallel passages

  荀子·君道》:原清則流清,原濁則流濁。 Show in context
  荀子·君道》:原清則流清,原濁則流濁。 Show in context
  韓詩外傳·卷五》:源清則流清,源濁則流濁。 Show in context
  群書治要·孫卿子》:源清則流清,源濁則流濁, Show in context
  太平御覽·》:源清則流清,源濁則流濁。 Show in context
 • 而欲不危削滅亡,不可得也 Show parallel passages

  韓詩外傳·卷五》:而欲不危削滅亡,不可得也。 Show in context
  漢書·景十三王傳》:雖欲不危亡,不可得已。 Show in context
  前漢紀·孝武皇帝紀四》:雖欲不危亡。不可得也。 Show in context
  意林·典論五卷》:欲不危亡,不可得也。 Show in context
 • 生乎今之世,反古之道 Show parallel passages

  禮記·中庸》:生乎今之世,反古之道。 Show in context
  荀子·君道》:生乎今之世,而志乎古之道。 Show in context
  荀子·哀公》:生今之世,志古之道: Show in context
  荀子·哀公》:生今之世,志古之道; Show in context
  韓詩外傳·卷五》:生今之世,而志乎古之世, Show in context
  大戴禮記·哀公問五義》:生乎今之世,志古之道; Show in context
  大戴禮記·哀公問五義》:故生乎今之世,志古之道; Show in context
  孔子家語·五儀解》:生今之世,志古之道; Show in context
  孔子家語·五儀解》:生今之世,志古之道; Show in context
  史記·高祖功臣侯者年表》:居今之世,志古之道, Show in context
 • 國之所以安危臧否也 Show parallel passages

  荀子·王制》:國之所以安危臧否也, Show in context
  荀子·君道》:知國之安危臧否, Show in context
  韓詩外傳·卷五》:知國之安危臧否, Show in context
 • 若別白黑 Show parallel passages

  荀子·儒效》:若別白黑; Show in context
  荀子·君道》:若別白黑。 Show in context
  韓詩外傳·卷三》:若別白黑; Show in context
  韓詩外傳·卷五》:若別白黑, Show in context
 • 殷之伊尹,周之太公 Show parallel passages

  荀子·臣道》:殷之伊尹,周之太公,可謂聖臣矣。 Show in context
  韓詩外傳·卷五》:若殷之用伊尹,周之遇太公,可謂巨用之矣; Show in context
 • 殷之伊尹,周之太公 Show parallel passages

  荀子·臣道》:殷之伊尹,周之太公, Show in context
  韓詩外傳·卷五》:若殷之用伊尹,周之遇太公, Show in context
  漢書·王莽傳上》:殷之伊尹,周之周公是也。 Show in context
  太平御覽·》:昔殷之伊尹,周之太公, Show in context
 • 巨用之者若彼,小用之者若此 Show parallel passages

  荀子·王霸》:巨用之者若彼,小用之者若此,小巨分流者,亦一若彼,一若此也。故曰:「粹而王,駁而霸,無一焉而亡。」 Show in context
  韓詩外傳·卷五》:巨用之者如彼,小用之者如此也。故曰:「粹而王,駮而霸,無一而亡。」 Show in context
 • 粹而王,駁而霸 Show parallel passages

  荀子·王霸》:粹而王,駁而霸,無一焉而亡。 Show in context
  荀子·彊國》:故曰粹而王,駮而霸,無一焉而亡。 Show in context
  荀子·》:粹而王,駁而伯,無一焉而亡。 Show in context
  韓詩外傳·卷五》:故曰:「粹而王,駮而霸,無一而亡。」 Show in context
  淮南子·繆稱訓》:故粹者王,駁者霸,無一焉者亡。 Show in context
  藝文類聚·》:粹而王,駮而霸,無一焉而亡, Show in context
  太平御覽·敘皇王上》:粹而王,駮而霸,無一焉而亡。 Show in context
  太平御覽·敘禮下》:粹而王,駁而霸,無一焉而亡也。 Show in context
 • 駁而霸,無一焉而亡 Show parallel passages

  荀子·王霸》:駁而霸,無一焉而亡。 Show in context
  荀子·彊國》:駮而霸,無一焉而亡。 Show in context
  荀子·》:駁而伯,無一焉而亡。 Show in context
  韓詩外傳·卷五》:駮而霸,無一而亡。 Show in context
  文子·上仁》:同功者霸,無一焉者亡。 Show in context
  淮南子·繆稱訓》:駁者霸,無一焉者亡。 Show in context
  淮南子·泰族訓》:同力者霸,無一焉者亡。 Show in context
  群書治要·上行》:同功者霸,無一焉者亡, Show in context
  藝文類聚·》:駮而霸,無一焉而亡, Show in context
  太平御覽·敘皇王上》:駮而霸,無一焉而亡。 Show in context
  太平御覽·敘禮下》:駁而霸,無一焉而亡也。 Show in context
 • 四國無政,不用其良 Show parallel passages

  韓詩外傳·卷五》:四國無政,不用其良。 Show in context
  漢書·楚元王傳》:四國無政,不用其良! Show in context
  前漢紀·高后紀》:四國無政。曷用其良。 Show in context
  後漢書·肅宗孝章帝紀》:『四國無政,不用其良』, Show in context
  後漢書·左周黃列傳》:四國無政,不用其良。 Show in context
  詩經·十月之交》:四國無政、不用其良。 Show in context