Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《盂》

Library Resources
1 盂:
《說文》曰:盂,飲器也。

2 盂:
《方言》曰:宋楚趙魏之間或謂之㯸,子忍、箋矜二切,一曰盤也。河濟之間謂之䀂𥂫,音殘亦謂之銚銳。

3 盂:
《漢書》曰:東方朔,上嘗使數家射覆,置守宮於盂下,使射之。盂,若𡘃而大。𡘃與缽字同。

4 盂:
《墨子》曰:若夫兼相愛,交相利,此自先聖六王者親行之。何以知先聖六王之親行之?吾以其所書於竹帛,鏤於金石,琢於盤盂,傳遺後世子孫者知之。

5 盂:
《晉四王起事》曰:惠帝還洛陽,黃門以瓦盂盛茶上至尊。

6 盂:
《韓子》曰:為人君者猶盂也,人猶水也。盂圓水圓,盂方水方。

7 盂:
《涼州異物志》曰:琥珀作盂、瓶。

8 盂:
東方朔《答客難》曰:安於覆盂。

URN: ctp:n398104