Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《匕》

Library Resources
1 匕:
《方言》曰:匕谓之匙。

2 匕:
《说文》曰:柶,音四。匕也,所以取饭。

3 匕:
《易》曰:震惊百里,不丧匕鬯。

4 匕:
《诗》曰:有饛簋飧,有救棘匕。《笺》云:匕,所以载鼎食也。

5 匕:
《周礼》曰:大丧,共角柶。角柶,角匕也。《礼·丧大记》曰:褉齿用角柶也。

6 匕:
《仪礼》曰:主人执匕。

7 匕:
《礼》曰:杜蒉苦怪切。谓晋平公曰:“蒉也宰夫也,非刀匕是供。”
又曰:匕以桑,长三尺,或曰五尺。刊其柄与末。匕,所以载牲牢者。此谓丧祭也,吉祭匕用棘。

8 匕:
《三礼图》曰:匕以载牲体,长二尺四寸。叶博三寸,长八寸。漆丹柄头。疏匕形如饭操,以棘心为之。

9 匕:
《英雄记》曰:董常大会宾客,诱降反者以镬烹之。会者战栗,亡失匕箸。与筯字同。

10 匕:
《蜀志》曰:曹公谓先主曰:“天下英雄,惟使君与操耳!”先主方食,失匕箸。

11 匕:
王隐《晋书》曰:石勒时,有谣云:“一杯食,有两匙。石勒死,人不知。”

12 匕:
沈约《宋书》曰:太子妃上世祖金缕匕箸,上以赐沈庆之。

13 匕:
《抱朴子》曰:道士李根煎铅锡,以药如大豆者投中,以铁匕搅之,冷即成𨨣。又有古强者,自云四千岁。嵇使君以玉匕与强,后忽语嵇云:“昔安期先生以与之。”

14 匕:
《东宫旧事》曰:漆匕五十枚。

15 匕:
《续齐谐记》曰:赵文诏为东宫扶侍,廨在青溪中桥。夜与神女宴寝,脱金簪与扶侍,亦赠以银碗及流离匕。

URN: ctp:n398118