Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《𥰠》

Library Resources
1 𥰠:
音吕

2 𥰠:
《方言》曰:𥰠,盛饭莒也。南楚谓之筲,今建平呼曰筲。赵魏之郊谓之𥬔音祛𥰠。今通语也。

3 𥰠:
《说文》曰:𥰠,饭莒也,受五升。秦谓之𥳓。

4 𥰠:
《广雅》曰:𤲺音溪。映,𥰠音旅。也。

5 𥰠:
《纂文》曰:奚映,大筥也。赵代以筥为䈱。

6 𥰠:
《论语》曰:斗筲之人,何足算也?筲,竹器,受二斗。

7 𥰠:
《东宫旧事》曰:漆注绮织𥰠二十枚。

8 𥰠:
《陶侃故事》曰:侃上成帝漆复𥰠五十枚。

URN: ctp:n398182