Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Show statistics Edit searchSearch details:
Scope: 眾鳥 Request type: Paragraph
Condition 1: Contains text "又曰梁渠之山有鳥名曰囂食之巳腹痛可以止衕" Matched:1.
Total 1 paragraphs. Page 1 of 1.

眾鳥

Library Resources
48 眾鳥:
《山海經》曰:基山有鳥焉,名𪁺鵃,食之無臥。
又曰:北海蛇山有五彩鳥,飛蔽一鄉,名曰翳鳥。
又曰:青丘有鳥,其狀如鳩,名曰灌灌。
又曰:禱過之山有鳥,二足三面,名瞿如。
又曰:松果山有鳥,名蟲鳥渠。
又曰:上申山,鳥名當扈,狀如雉,食之不眴目。
又曰:符遇之山,其鳥名鴖,可以衛火。
又曰:英山有鳥,狀如鶉,食之巳癘,名曰肥遺。
又曰:宰途山有鳥,名曰數斯,食之巳癭。
又曰:昆侖山有鳥,名曰欽原,蠚獸則死,蠚木則枯。
又曰:灌題山有鳥,見人則躍,名曰竦斯。
治衕下也。
又曰:陽山有鳥,自為牝牡,名曰像蛇。
又曰:廆山有鳥,名曰鸰䳩,鈴要兩音。其鳴自呼,服之不瞇。
又曰:丑陽山有鳥,名曰𩿦䳜,可以衛火。
又曰:翼望山有鳥,狀如烏,三首六尾,其名曰鵸䳜。倚余兩音。服之使人不瞇,又以御凶。
又曰:青要山有鳥,名曰鴢。音窈窕摯也。狀如烏,青身而朱目,赤尾。食之宜子。
又曰:攻離山有鳥,名曰嬰勺。其狀如鵲,赤喙白身,其尾若勺,似勺形。其鳴自呼。
又曰:鳥名青耕,可以御疫。
又曰:天帝山有鳥,其狀如鶉,黑文而赤翁,翁,領下毛。名曰櫟,食之巳痔。
又曰:翏山有鳥,名鸓,音壘其狀如鵠,而兩首四足。
又曰:北囂山有鳥,狀如人面,名曰𪄀𪂇,夜飛而晝伏。
又曰:太行山有鳥焉,其狀如鵲,白身赤尾,六足,其名䴅䴅。音奔
又曰:馬成山有鳥,狀如烏,白首而身青,黃足,其名曰鶌,食之不饑。
又曰:號山有鳥,名寓,狀如鼠。
又曰:夢聯擲晷有鳥,群居而朋飛,其毛如雌雉,名曰鵁鳥。音交。或作渴。
又曰:畢張山有鳥,狀如雉,而文首、白翼、黃足,名曰白䲽。食之巳嗌。
又曰:小侯山有鳥,其狀如烏而白文,名曰鴣鳥。姑習兩音。
又曰:北號山有鳥,其狀如雞,而白首、鼠足、虎爪,名曰魁雀,食人。
又曰:羭次山有鳥,狀如梟,人面而一足,名曰橐𩇯音肥。冬夏蟄,服之不畏雷。

Total 1 paragraphs. Page 1 of 1.