Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《周南》

Library Resources
1 周南:
關雎,后妃之德也。風之始也。所以風天下而正夫婦也。故用之鄕人焉。用之邦國焉。風,諷也。教也。風以動之,教以化之,詩者,志之所之也。在心為志,發言為詩,情動於衷而形於言,言之不足,故嗟歡之,嗟歡之不足,故咏歌之,咏歌之不足,不知手之舞之,足之蹈之也。情發於聲,聲成文謂之音,發,猶見也。聲,謂宮商角徵羽,聲成文者,宮商上下相應也。治世之音安以樂,其政和,亂世之音怨以怒,其政乖,亡國之音哀以思,其民困,故正得失,動天地,感鬼神,莫近於詩,先王以是經夫婦,成孝敬,厚人倫,美教化,移風易俗,故詩有六義焉。一曰風,二曰賦,三曰比,四曰興,五曰雅,六曰頌,上以風化下,下以風刺上,言之者無罪,聞之者足以自誡,故曰風,以一國之事,繫一人之本,謂之風,言天下之事,形四方之風,謂之雅,雅者正也。言王政之所由廢興也。政有小大,故有小雅焉。有大雅焉。頌者,美盛德之形容,以其成功吿於神明者也。是謂四始,詩之至也。始者,王道興衰之所由也。至於王道衰,禮義廢,政教失,國異政,家殊俗,而變風變雅作矣。以一至至也。本書在變雅作矣下,周南邵南,正始之道,王化之基,是以關雎樂得淑女以配君子,憂在進賢,不婬其色,哀窈窕,思賢才,而無傷善之心焉。是關雎之義也。

2 周南:
關關雎鳩,在河之洲,興也。關關,和聲也。雎鳩,王雎也。鳥摯而有别,后妃悅樂君子之德,無不和諧,又不淫其色,若雎鳩之有别焉。然後可以風化天下,夫婦有别,則父子親,父子親則君臣敬,君臣敬則朝廷正,朝廷正則王化成也。窈窕淑女,君子好仇,窈窕,幽閑也。淑,善也。仇,逑也。后妃有關雎之德,是幽閑貞專之善女,宜為君子仇,逑也。參差荇菜,左右流之,荇,接荼也。流,求也。后妃有關雎之德,乃能供荇菜,備庶物,以事宗廟也。左右助之,言三夫人九嬪以下,皆樂后妃之事也。窈窕淑女,寤寐求之,寤,覺也。寐,寢也。言后妃覺寐則常求此賢女,欲與之共己職。求之不得,寤寐思服,服,事也。求賢女而不得,覺寐則思己職事,當與誰共之也。悠哉悠哉。展轉反側。悠,思也。言己誠思之也。臥而不周曰展也。

3 周南:
卷耳,后妃之志也。又當輔佐君子,求賢審官,知臣下之勤勞,內有進賢之志,而無險詖私謁之心,朝夕思念,至於憂勤。謁,請也。

4 周南:
采采卷耳,不盈傾筐,憂者之興也。采采,事采之也。卷耳,苓耳也。傾筐,畚屬也。易盈之器也。器之易盈而不盈者,志在輔佐君子,憂思深也。嗟我懷人,𥧑彼周行。懷,思也。𥧑,置也。行,列也。思君子官賢人,置之周之列位也。周之列位,謂朝廷之臣也。

URN: ctp:n416147