Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《衛風》

Library Resources
1 衛風:
淇澳,美武公之德也。有文章,又能聽規諫,以禮自防,故能入相于周,美而作是詩。

2 衛風:
瞻彼淇澳,綠竹猗猗,興也。猗猗,美貌也。武公質美德盛,有康叔之餘烈也。有斐君子,如切如瑳,如琢如磨。斐,文章貌,治骨曰切,象曰瑳,玉曰琢,石曰磨,道其學而成也。聽其規諫,以禮自修飾,如玉石之見琢磨。

3 衛風:
芄蘭,刺惠公也。驕而無禮,大夫刺之。惠公以幼童即位,自謂有才能而驕慢於大臣,但習威儀,不知為政以禮也。

4 衛風:
芄蘭之支,興也。芄蘭,草柔弱,恒延蔓於地,有所依緣則起,興者,喻幼穉之君,任用大臣,乃能成其政也。童子佩觿,觿,所以解結,成人之佩也。人君治成人事,雖童子猶佩觿,以早成其德也。雖則佩觿,能不我知。此幼稚之君,雖佩觿焉。其才能實不如我衆臣之所知為也。惠公自謂有才能而驕慢,所以見刺也。

URN: ctp:n416167