Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《曹风》

Library Resources
1 曹风:
蜉蝣,刺奢也。昭公国小而迫,无法以自守,好奢而任小人,将无所依焉。

2 曹风:
蜉蝣之羽,衣裳楚楚,兴也。蜉蝣,渠略也。朝生夕死,犹有羽翼以自修饰,楚楚,鲜明貌,兴者,喻昭公之朝,其羣臣皆小人也。徒整饰其衣裳,不知国将迫胁,君臣死亡之无日,如渠略然也。心之忧矣。于我归处。归,依归也。君当于何依归,言有危亡之难,将无所就往也。

3 曹风:
候人,刺近小人也。共公远君子而好近小人焉。

4 曹风:
彼候人兮,荷戈与祋,候人,道路送迎宾客者也。荷,揭也。祋,殳也。言贤者之官,不过候人也。彼其之子,三百赤芾。芾,韠也。大夫以上,赤芾乘轩之子,是子也。佩赤芾者三百人。

URN: ctp:n416202