Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《曲禮》

Library Resources
1 曲禮:
曲禮曰:毋不敬,禮主於敬。儼若思,言人坐思,貌必儼然。安定辭,審言語也。安民哉。此三句可以安民也。

2 曲禮:
傲不可長,欲不可從,志不可滿,樂不可極。此四者,慢游之道,桀紂所以自禍也。

3 曲禮:
賢者狎而敬之,狎,習也。近也。習其所行。畏而愛之,心服曰畏。愛而知其惡,憎而知其善。不可以己心之愛憎,誣人以善惡。

4 曲禮:
夫禮者所以定親疏,决嫌疑,别同異,明是非也。

5 曲禮:
道德仁義,非禮不成,教訓正俗,非禮不備,分争辨訟,非禮不决,君臣上下,父子兄弟,非禮不定,宦學事師,非禮不親,班朝治軍,莅官行法,非禮感嚴不行,禱祠祭祀,供給鬼神,非禮不誠不莊。班,次也。莅,臨也。莊,敬也。

6 曲禮:
富貴而知好禮,則不驕不淫,貧賤而知好禮,則志不懾。懾猶怯惑。

7 曲禮:
國君春田不圍澤,大夫不掩羣,士不取麛卵。生乳之時,重傷其類。

8 曲禮:
歲凶,年穀不登,登,成也。君膳不祭肺,馬不食穀,馳道不除,祭事不縣,大夫不食粱,士飲酒不樂,皆自為貶損,憂民也。禮,食則祭所先。則祭所先作殺牲祭先。不祭肺,則不殺,除,治也。縣,樂器,鐘磬之屬也。

URN: ctp:n416506