Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《礼器》

Library Resources
1 礼器:
礼释回,增美质,措则正,施则行,释犹去也。回,邪僻也。质犹性也。措犹置也。其在人也。如竹箭之有筠,如松柏之有心,二者居天下之大端,故贯四时而不改柯易叶,箭,筱也。端,本也。四物于天下,最得气之本也。或柔靭于外,或和泽于内,以此不变伤,伤作易,人之得礼亦犹然。君子有礼,则外谐而内无怨,故物无不怀仁,鬼神飨德,怀,归。

2 礼器:
先王之立礼也。有本有文,忠信礼之本,义理礼之文,无本不立,无文不行,言必外内具也。礼也者,合于天时,设于地财,顺于鬼神,合于人心,理万物者,故天不生,地不养,君子不以为礼,鬼神弗飨。天不生,谓非其时物也。地不养,谓非其地所生也。

3 礼器:
是故昔者先王之制礼也。因其财物而致其义焉。故作大事必顺天时,大事,祭祀也。为朝夕必放于日月,日出东方,月生西方也。为高必因丘陵,谓冬至祭天于圜丘之上。为下必因川泽。谓夏至祭地于方泽之中。

4 礼器:
是故因天事天,天高,因高者以事之。因地事地,地下,因下者以事之。因名山升中于天,名犹大也。升犹上也。中犹成也。谓巡狩至于方岳,燔柴祭天,告以诸侯之成功也。因吉土以飨帝于郊,吉土,王者所卜而居之土也。飨帝于郊,以四时所兆祭于四郊者也。升中于天而凤皇降,龟龙格,功成而太平,阴阳气和而致象物也。飨帝于郊而风雨节,寒暑时,五帝主五行,五行之气和而庶徵得其序,五行,木为雨,金为旸,火为燠,水为寒,土为风。是故圣人南面而立,而天下大治。

5 礼器:
是故先王制体也以节事,动反本也。修乐以导志,劝之善也。故观其礼乐而治乱可知。乱国礼慢而乐淫也。

URN: ctp:n416549