Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《大传》

Library Resources
1 大传:
圣人南面而听天下,所且先者有五,民不得与焉。且先言未遑馀事。一曰治亲,二曰报功,三曰举贤,四曰使能,五曰存爱,功,功臣也。存,察也。察有仁爱者。五者一得,于天下民无不足,无不赡,五者一物纰缪,民不得其死,物犹事,纰犹错也。五事得则民足,一事失则民不得其死,明政之难也。圣人南面而治天下,必自人道始矣。人道谓此五事也。

2 大传:
是故人道亲亲,言先有恩。亲亲故尊祖,尊祖故敬宗,敬宗故收族,收族故宗庙严,宗庙严故重社稷,重社稷故爱百姓,爱百姓故刑罚中,刑罚中故庶民安,庶民安故财用足,财用足故百志成,百志成故礼俗刑,礼俗刑然后乐,收族,序以昭穆也。严犹尊也。百志,人之志意所欲也。刑犹成也。诗云,不显不承,无斁于人斯,此之谓也。斁,厌也。言文王之德不显乎。不承先人之业乎。言其显且承之,乐之无厌。

URN: ctp:n416564