Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《祭义》

Library Resources
1 祭义:
祭不欲数,数则烦,烦则不敬,祭不欲疏,疏则怠,怠则忘,是故君子合诸天道,春禘秋尝,忘与不敬,违礼莫大焉。合于天道,因四时之变化,孝子感时而念亲,则以此祭之也。霜露既降,君子履之,必有凄怆之心,非其寒之谓也。春雨露既濡,君子履之,必有怵惕之心,如将见之,非其寒之谓,谓凄怆及怵惕,皆为感时念亲也。乐以迎来,哀以送往。

2 祭义:
致斋于内,散斋于外,斋之日,思其居处,思其笑语,思其志意,思其所乐,思其所嗜,斋三日,乃见其所为斋者,见其所为斋,思之熟也。祭之日,入室,僾然必有见乎其位,周旋出户,肃然必有闻乎其容声,出户而听,忾然必有闻乎其叹息之声,是故先王之孝也。色不忘乎目,声不绝乎耳,心志嗜欲不忘乎心,安得不敬乎。

3 祭义:
君子生则敬养,死则敬享,享犹祭也。飨也。唯圣人为能飨帝,孝子为能飨亲。谓祭之能使之飨之也。帝,天也。

4 祭义:
先王之所以治天下者五,贵有德也。贵贵也。贵老也。敬长也。慈幼也。此五者,先王之所以定天下也。贵有德,为其近于道也。贵贵,为其近于君也。贵老,为其近于亲也。敬长,为其近于兄也。慈幼,为其近于子也。言治国有家道也。

5 祭义:
曾子曰:身也者,父母之遗体也。行父母之遗体,敢不敬乎。居处不庄,非孝也。事君不忠,非孝也。莅官不敬,非孝也。朋友不信,非孝也。战陈无勇,非孝也。五者不遂,灾及于亲,敢不敬乎。遂犹成也。

6 祭义:
夫孝,置之而塞乎天地,敷之而横乎四海,施诸后世而无朝夕,诗云,自西自东,自南自北,无思不服,此之谓也。

7 祭义:
孝有三,小孝用力,中孝用劳,大孝不匮,劳犹功。思慈爱忘劳,可谓用力矣。尊仁安义,可谓用劳矣。博施备物,可谓不匮矣。思慈爱忘劳,思父母之慈爱己,而自忘己之劳苦。父母爱之,喜而弗忘,父母恶之,惧而无怨,无怨,无怨于父母之心也。父母有过,谏而不逆,顺而谏之。父母既没,必求仁者之粟以祀之,此之谓礼终。喻贫困犹不取恶人之物以事己亲。

8 祭义:
乐正子春下堂而伤其足,数月不出,犹有忧色。门弟子曰:夫子之足瘳矣。数月不出,犹有忧色,何也。曰:吾闻诸曾子,父母全而生之,子全而归之,可谓孝矣。不亏其体,不辱其身,可谓全矣。故君子跬步弗敢忘孝也。今予忘孝之道,予是以有忧色也。壹举足而不敢忘父母,壹出言而不敢忘父母,壹举足而不敢忘父母,是故道而弗径,舟而不游,不敢以先父母之遗体行危殆,壹出言而不敢忘父母,是故恶言不出于口,忿言不及于身,不辱其身,不羞其亲,可谓孝矣。径,步邪趋疾也。

9 祭义:
虞,夏,殷,周,天下之盛王也。未有遗年者,是故天子巡狩,诸侯待见于境,天子先见无见字百年者。问其国君以百年者所在而往见之。

URN: ctp:n416582