Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《经解》

Library Resources
1 经解:
天子者与天地参焉。故德配天地,兼利万物,与日月并明,明照四海而不遗微小,其在朝廷,则道仁圣礼义之序,燕处则听雅颂之音,行步则有环佩之声,升车则有鸾和之响,居处有礼,进退有度,百官得其宜,万事得其序,诗云,淑人君子,其仪不忒,其仪不忒,正是四国,此之谓也。道犹言也。发号出令而民悦,谓之和,上下相亲,谓之仁,民不求其所欲而得之,谓之信,除去天地之害,谓之义,义与信,和与仁,霸王之器也。有治民之意而无其器,则不成。器谓所操以作事者,义信和仁皆在于礼也。

2 经解:
夫礼之于国也。犹衡之于轻重也。绳墨之于曲直也。规矩之于方圆也。故衡诚悬不可欺以轻重,绳墨诚陈,不可欺以曲直,规矩诚设,不可欺以方圆,君子审礼,不可诬以姧诈,衡,称也。县,锤也。陈,设也。孔子曰:安上治民,莫善于礼,此之谓也。

3 经解:
故朝觐之礼,所以明君臣之义也。聘问之礼,所以使诸侯相尊敬也。丧祭之礼,所以明臣子之恩也。乡饮酒之礼,所以明长幼之序也。婚姻之礼,所以明男女之别也。夫礼禁乱之所由生,犹防止水之所自来也。故以旧防为无所用而坏之者,必有水败,以旧礼为无所用而去之者,必有乱患。

4 经解:
故婚姻之礼废,则夫妇之道苦,而淫僻之罪多矣。乡饮酒之礼废,则长幼之序失,而斗争之狱繁矣。丧祭之礼废,则臣子之恩薄,而背死忘生者衆矣。聘觐之礼废,则君臣之位失,而背叛侵陵之败起矣。苦,谓不至不荅之属。

5 经解:
故礼之教化也微,其正邪于未形,使人日徙善远罪而不自知也。是以先王隆之也。易曰:君子慎始,差若毫厘,谬以千里,此之谓也。隆谓尊盛之也。始谓其微时也。

URN: ctp:n416595