Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《昏義》

Library Resources
1 昏義:
昬禮者,將合二姓之好,上以事宗廟而下以繼後世也。故君子重之,男女有别,而後夫婦有義,夫婦有義,而後父子有親,父子有親,而後君臣有正。故曰:婚禮者,禮之本也。夫禮始於冠,本於婚,重於喪祭,尊於朝聘,和於鄕射,此禮之大體也。

2 昏義:
古者,天子后立六宮,三夫人,九嬪,二十七世婦,八十一御女,以聽天下之內治,以明章婦順,故天下內和而家理也。天子立六官,三公,九卿,二十七大夫,八十一元士,以聽天下之外治,以明章天下之男教,故外和而國治也。故曰:天子聽男教,后聽女順,天子理陽道,后治陰德,天子聽外治,后聽內治,教順成俗,外內和順,國家理治,此之謂盛德也。

3 昏義:
是故男教不修,陽事不得,讁見于天,日為之食,婦順不修,陰事不得,讁見於天,月為之食,是故日食,則天子素服而修六官之職,蕩天下之陽事,月食,則后素服而修六宮之職,蕩天下之陰事,故天子之與后,猶日之與月,陰之與陽,相須而後成者也。讁之言責也。蕩,蕩滌,去穢惡也。

URN: ctp:n416619