Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《夏官》

Library Resources
1 夏官:
大司马之职,掌建邦国之九法,以佐王平邦国,平,成也。正也。制畿封国,以正邦国,封,谓立封于疆为界。设仪辩位,以等邦国,仪,谓诸侯诸臣之仪。进贤兴功,以作邦国,作,起也。起其进善乐业之心。建牧立监,以维邦国,维,犹连结。制军诘禁,以纠邦国,诘,穷治旧无治字,补之也。纠,正也。施贡分职,以任邦国,职,谓赋税也。任犹事也。简稽鄕民,以用邦国,稽,计也。均守平则,以安邦国,均,谓尊者守大,卑者守小也。此小事大,以和邦国。比犹亲,使大国亲小国,小国事大国。

2 夏官:
以九伐之法正邦国,诸侯有违王命,则出兵徵伐而正也。冯弱犯寡则眚之,眚,犹人眚瘦也。四面削其地。贼贤害民则伐之,有钟鼓曰伐,以声其罪。暴内陵外则坛之,置之空坛之中,别立君也。野荒民散则削之,田不治,民不附,则削其地也。负固不服则侵之,侵,用兵浅侵之而已。贼杀其亲则正之,正,杀也。放弑其君则残之,残,灭其为恶者。犯令陵政则杜之,犯令,逆命也。陵政,轻法也。杜塞使不得与诸侯通。外内乱,鸟兽行,则灭之。

3 夏官:
仲春教振旅,师出曰治兵,入曰振旅,皆习战也。四时猎,各教民以其一焉。遂以蒐田,蒐,择也。择取禽兽不孕者。仲夏教拔舍,拔舍犹草舍,军有草止之法。遂以苗田,夏田为苗,简取禽兽不孕任,若治苗去不秀实者也。仲秋教治兵,遂以獮田,獮犹杀也。中杀者多。仲冬教大閲,大閲,简军实,备礼不如出军时。遂以狩田。冬田为狩,言守取之无所择也。

4 夏官:
司勲掌等其功,等犹差也。以功大小为差等。凡有功者,铭书于王之大常,祭于大烝,铭之言名也。生则书于王旌,以识其人与其功也。死则于烝先王祭之,冬祭曰烝,王旌,画日月为大常也。凡赏无常,轻重视功。无常者,功之大小不可豫。

URN: ctp:n416644