Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《为政》

Library Resources
1 为政:
子曰:为政以德,譬如北辰,居其所而衆星共之。德者无为,犹北辰之不移,而衆星共之。

2 为政:
子曰:诗三百,篇之大数。一言以蔽之,曰思无邪。归于正也。

3 为政:
子曰:导之以政,政谓法教。齐之以刑,民免而无耻,苟免。导之以德,德谓道德。齐之以礼,有耻且格。格,正也。

4 为政:
子曰:君子周而不比,忠信为周,阿党为比。小人比而不周。

5 为政:
哀公问曰:何谓则民服,哀公,鲁君谥也。孔子对曰:举直错诸枉,则民服,错,置也。举正直之人用之,废置邪枉之人,则民服其上。举枉错诸直,则民不服。

6 为政:
季康子问,使民敬,忠,以劝,如之何,康子,鲁卿季孙肥也。子曰:临之以庄则敬,庄,严也。君临民以严,则民敬上也。孝慈则忠,君能上孝于亲,下慈于民,则民忠矣。举善而教不能则劝。举用善人而教不能者则民劝。

7 为政:
子曰:人而无信,不知其可也。无信,其馀终无可也。大车无輗,小车无軏,其何以行之哉。大车,牛车,輗,辕端横木以缚轭者,小车,驷马车,軏,辕端上曲鈎衡者也。

URN: ctp:n416734