Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《武韬》

Library Resources
1 武韬:
文王在酆。召太公曰:商王罪杀不辜,汝尚助余忧民,今我何如。太公曰:王其修身,下贤,惠民,以观天道,天道无殃不可以先唱,人道无灾不可以先谋,必见天殃,又见人灾,乃可以谋,与民同利,同病相救,同情相成,同恶相助,同好相趣,无甲兵而胜,无冲机而攻,无渠堑而守,利人者天下啓之,害人者天下闭之,天下非一人之天下也。取天下若逐野兽,得之而天下皆有分肉,若同舟而济,济则皆同其利,舟败皆同其害,然则皆有啓之,无有闭之矣。无取于民者,取民者也。无取于国者,取国者也。无取于天下者,取天下者也。取民者,民利之,取国者,国利之,取天下者,天下利之,故道在不可见,事在不可闻,胜在不可知,微哉微哉。鸷鸟将击,卑飞翕翼,猛兽将击,俯俯作弭耳俯伏,圣人将动,必有过过作愚色,唯文唯德,谁为之惑,弗观弗视,安知其极,今彼殷商,衆口相惑,吾观其野草茅胜谷,吾观其羣衆曲胜直,吾观其吏暴虐残贼,败法乱刑,而上下不觉,此亡国之时也。夫上好货,羣臣好得,而贤者逃伏,其乱至矣。太公曰:天下之人如流水,鄣之则止,啓之则行,动之则浊,静之则清,呜呼神哉。圣人见其所始,则知其所终矣。文王曰:静之奈何。太公曰:夫天有常形,民有常生,与天下共其生而天下静矣。

2 武韬:
文王在岐周。召太公曰:争权于天下者何先。太公曰:先人,人与地称,则万物备矣。今君之位尊矣。待天下之贤士,勿臣,而友之,则君以得天下矣。文王曰:吾地小而民寡,将何以得之。太公曰:可,天下有地,贤者得之,天下有栗,贤者食之,天下有民,贤者收之,天下者,非一人之天下也。莫常有之,唯贤者取之,夫以贤而为人下,何人不与,以贵从人曲直,何人不得,屈一人之下,则申万人之上者,唯圣人而后能为之。文王曰:善,请著之金板,于是文王所就而见者六人,所求而见者七十人,所呼而友者千人。

3 武韬:
文王曰:何如而可以为天下。太公对曰:大盖天下,然后能容天下,信盖天下,然后可约天下,仁盖天下,然后可以求天下,恩盖天下,然后王天下,权盖天下,然后可以不失天下,事而不疑,然后天下恃,此六者备,然后可以为天下政,故利天下者天下啓之,害天下者天下闭之,生天下者天下德之,杀天下者天下贼之,彻天下者天下通之,穷天下者天下仇之,安天下者天下恃之,危天下者天下灾之,天下者非一人之天下,唯有道者得天下也。

4 武韬:
武王问太公曰:论将之道奈何。太公曰:将有五才十过,所谓五才者,勇智仁信忠也。勇则不可犯,智则不可乱,仁则爱人,信则不欺人,忠则无二心,所谓十过者,将有勇而轻死者,有急而心速者,有贪而喜利者,有仁而不忍于人者,有智而心怯者,有信而喜信于人者,有廉洁而不爱民者,有智而心缓者,有刚毅而自用用作任者,有愞心而喜用人者,勇而轻死者,可暴也。急而心速者,可久也。贪而喜利者,可遗也。仁而不忍于人者,可劳也。智而心怯者,可窘也。信而喜信于人者,可诳也。廉洁而不爱人者,可侮也。智而心缓者,可袭也。刚毅而自用者,可事也。愞心而喜用人者,可欺也。故兵者,国之大器,存亡之事,命在于将也。先王之所重,故置将不可不审察也。

5 武韬:
武王问太公曰:王者举兵,欲简练英雄,知士之高下,为之奈何。太公曰:知之有八徴,一曰微察无微察二字问之以言,观其辞,二曰穷之以辞,以观其变,三曰与之间谍,以观其诚,四曰明白显问,以观其德,五曰使之以财,以观其贪贪作廉,六曰试之以色,以观其贞,七曰告之以难,观其勇,八曰醉之以酒,以观其态,八徴皆备,则贤不肖别矣。

URN: ctp:n417839