Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《犬韜》

Library Resources
1 犬韜:
武王至殷,將戰,紂之卒握炭流湯者十八人,以牛為禮以朝者三千人,舉百石重沙者二十四人,趍行五百里而矯矛殺百步之外者五千人,介士億有八萬,武王懼。曰:夫天下以紂為大,以周為細,以紂為衆,以周為寡,以周為弱,以紂為强,以周為危,以紂為安,以周為諸侯,以紂為天子,今日之事,以諸侯擊天子,以細擊大,以少擊多,以弱擊强,以危擊安,以此五短擊此五長,其可以濟功成事乎。太公曰:審天子不可擊,審大不可擊,審衆不可擊,審强不可擊,審安不可擊,王大恐以懼。太公曰:王無恐且懼,所謂大者,盡得天下之民,所謂衆者,盡得天下之衆,所謂强者,盡用天下之力,所謂安者,能得天下之所欲,所謂天子者,天下相愛如父子,此之謂天子,今日之事,為天下除殘去賊也。周雖細,曾殘賊一人之不當乎。王大喜。曰:何謂殘賊。太公曰:所謂殘者,收天下珠玉美女,金錢綵帛,狗馬穀粟,藏之不休,此謂殘也。所謂賊者,收暴虐之吏,殺天下之民,無貴無賤,非以法度,此謂賊也。

2 犬韜:
武王問太公曰:欲與兵深謀,進必斬敵,退必克全,其略云何。太公曰:主以禮使將,將以忠受命,國有難。君召將而詔曰:見其虛則進,見其實則避,勿以三軍為貴而輕敵,勿以授命為重而苟進,勿以貴而賤人,勿以獨見而違衆,勿以辯士為必然,勿以謀簡於人,勿以謀後於人,士未坐勿坐,士未食勿食,寒暑必同,敵可勝也。

URN: ctp:n417855