Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《牧民》

Library Resources
1 牧民:
凡有地牧民者,务在四时,守在仓廪,仓廪实则知礼节,衣食足则知荣辱,上服度则六亲固,四维张则君令行,四维不张,国乃灭亡,国有四维,一维绝则倾,二维绝则危,三维绝则覆,四维绝则灭,倾可正也。危可安也。覆可起也。灭不可复错也。

2 牧民:
四维,一曰礼,二曰义,三曰廉,四曰耻,政之所行本书行作兴,在顺民心,政之所废,在逆民心,民恶忧劳,我逸乐之,民恶贫贱,我富贵之,民恶危坠,我存安之,民恶灭绝,我生育之,能逸乐之,则民为之忧劳,能富贵之,则民为之贫贱,能存安之,则民为之危坠,能生育之,则民为之灭绝,故刑罚不足以恐其意,杀戮不足以服其心,故刑罚繁而意不恐,则令不行矣。杀戮衆而心不服,则上位危矣。故从其四欲,则远者自亲,行其四恶,则近者叛之,故知与之为取者,政之宝也。

3 牧民:
措国于不倾之地,积于不凋凋作涸之仓,藏于不竭之府,下令于流水之原,使民于不争之官,明必死之路,开必得之门,不为不可成,不求不可得,不处不可久,不行不可复,措国于不倾之地,授有德也。积于不凋之仓,务五谷也。藏于不竭之府,养桑麻、育六畜也。下令于流水之原,令顺民心也。使民于不争之官,使民各为其所长也。明必死之路,严刑罚也。开必得之门,信庆赏也。不为不可成,量民力也。不求不可得,不强民以其所恶也。不处不可久,不偷取壹世也。不行不可复,不欺其民也。

4 牧民:
如地如天,何私何亲,如月如日,维君之节,御人之辔,在上之所贵,导民之门,在上之所先,召民之路,在上之所好恶,故君求之则臣得之,君嗜之则臣食之,君好之则臣服之,无蔽汝恶,无异汝度,贤者将不汝助,言室满室,言堂满堂,是谓圣王,城郭沟渠,不足以固守,兵甲勇力,不足以应敌,博地多财,不足以有衆,唯有道者,能备患于未形也。天下不患无臣,患无君以使人人作之,天下不患无财,患无人以分之,故知时者可立以为长,无私者可置以为政,审于时而察于用而能备官者,可奉以为君也。缓者后于事,吝于财者失所亲,信小人者失士。

URN: ctp:n417867