Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《五輔》

Library Resources
1 五輔:
古之聖王,所以取明名廣譽,厚功大業,顯於天下,不忘於後世,非得人者,未之嘗聞也。暴主之所以失國家,危社稷,覆宗廟,滅於天下,非失人者,未之嘗聞也。今有土之君,皆處欲安,動欲威,戰欲勝,守欲固,大者欲王天下,小者欲霸諸侯,而不務得人,是以小者兵挫而地削,大者身死而國亡。故曰:人不可不務也。此天下之極也。

2 五輔:
曰:然則得人之道,莫如利之,利之道,莫如教之,故善為政者,田疇墾而國邑實,朝廷閑而官府治,公法行而私曲止,倉廩實而囹圄空,賢人進而奸民退,其君子上忠正而下諂諛,其士民貴武勇而賤得利,其庶人好耕農而惡飲食,於是財用足而食飲薪菜饒,是故上必寬裕而有解舍,下必聽從而不疾怨,上下和同而有禮義,故處安而動威,戰勝而守固。

3 五輔:
不能為政者,田疇荒而國邑虛,朝廷凶而官府亂,公法廢而私曲行,倉廩虛而囹圄實,賢人退而奸民進,其君子上諂諛而下忠正,其士民貴得利而賤武勇,其庶人好飲食而惡耕農,於是財用匱而食飲薪菜乏,上彌殘苟而無解舍,下愈覆鷙而不聽從舊無其庶人至聽從三十七字,補之,上下交引而不和同,故處不安而動不威,戰不勝而守不固,是以小者兵挫而地削,大者身死而國亡,以此觀之,則政不可不慎也。

URN: ctp:n417884