Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《治国》

Library Resources
1 治国:
凡治国之道,必先富民,民富则易治也。民贫必必作则难治,奚以知其然也。民富则安乡重家,安乡重家则敬上畏罪,敬上畏罪则易治也。民贫则危乡轻家,危乡轻家则敢凌上犯禁,凌上犯禁则难治也。故曰:治国常富而乱国必必作常贫,是以善为国者,必先富民,然后治之,昔者,七十九代之君,法制不壹,号令不同,然俱王天下者,何也。必国富而粟多也。夫富国多粟,生于农,故先王贵之,凡为国之急者,必先禁末作文巧,末作文巧禁,则民无所游食,民无所游食,则必农,民事农则富。

2 治国:
先王者善为民除害兴利,故天下之民归之,所谓兴利者,利农事也。所谓除害者,禁害农事也。国富则安乡家,安乡家则虽变俗易习,驱衆移民,至于杀之,而不怨也。民贫则轻家易去,轻家易去,则上令不能必行必行下旧无上令至必止十二字,补之,上令不能必行,则禁不能必止,禁不能必止,则战不必胜,守不必固矣。夫令不必行,禁不必止,战不必胜,守不必固。命之曰:寄生之君,此由不利农少粟之害也。粟者,王者之本事也。人主之大务,治国之道也。

URN: ctp:n417913