Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《上禮》

Library Resources
1 上禮:
昔之聖王,仰取象於天,俯取度於地,中取法於人,調陰陽之氣,和四時之節,察高下之宜,除飢寒之患,行仁義之道,以治人倫,列地而州之,分職而治之,立大學而教之,此其治之綱紀也。得道即舉,失道即廢,夫物未嘗有張而不弛,盛而不敗者也。唯聖人可盛而不衰。

2 上禮:
聖人初作樂也。以歸神杜淫,反其天心,至其衰也。流而不反,淫而好色,至以亡國,其作書也。以領理百事,愚者以不忘,智者以記事,及其衰也。為奸僞以解有罪而殺不辜,其作囿也。以奉宗廟之具,簡士卒,戒不虞,及其衰也。馳騁弋獵,以奪民時,其上賢也。以平教化,正獄訟,賢者在位,能者在職,澤施於下,萬民懷德,至其衰也。朋黨比周,各推其與,廢公趍私,外內相舉,奸人在位,賢者隱處。

3 上禮:
天地之道,極即反,益即損,故聖人治弊而改制,事終而更為矣。聖人之道,非修禮義,廉耻不立,民無廉耻,不可治也。不知禮義,不可以行法,法能教不孝,不能使人孝,能刑盗者,不能使人廉耻,聖王在上,明好惡以示人經,非譽以導之,親賢而進之,賤不肖而退之,刑措而不用,禮義修而任賢德也。

4 上禮:
夫有餘則讓,不足則争,讓則禮義生,争則暴亂起,故物多則欲省,求贍則争止,故世治則小人守正,而利不能動也。世亂則君子為奸,而法不能禁也。

5 上禮:
酆水之深十仞,而不受塵垢,金鐵鐵作石在中,形見於外,非不深且清也。魚鱉莫之歸,石上不生五穀,禿山不游麋鹿,無所蔭蔽也。故為政以苛為察,以切為明,以刻下為忠,以計多為功,如此者,譬猶廣革者也。大即大矣。裂之道也。

6 上禮:
夫使天下畏刑,而不敢盗竊,豈若使無有盗心哉。故知其無所用,雖貪者皆辭之,不知其無所用,廉者不能讓,夫人之所以亡社稷,身死人手,為天下笑者,未嘗非欲也。知冬日之扇,夏日之裘,無用於己,則萬物之變為塵垢,故以湯止沸,沸乃益甚,知其本者,去火而已。

URN: ctp:n418171