Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《制言》

Library Resources
1 制言:
曾子曰:夫行也者,行禮之謂也。夫禮,貴者敬焉。老者孝焉。幼者慈焉。小者友焉。賤者惠焉。此禮也。弟子毋曰:不我知也。鄙夫鄙婦,相會於墻陰,可謂密矣。明日則或揚其言者,故士執仁與義而不聞,行之未篤也。故蓬生麻中,不扶乃直,白沙在泥,與之皆黑,是故人之相與也。譬如舟車然,相濟達也。己先則援之,彼先則推之,是故人非人不濟,馬非馬不走,土非土不高,水非水不流。弟子問於曾子曰:夫士何如則可為達矣。曾子曰:不能則學,疑則問,欲行則比賢,雖有險道修修作循行,達矣。今之弟子,病下人,不知事賢,耻不知而又不問,是以惑暗終其世而已矣。是謂窮民。

URN: ctp:n418183