Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《論將》

Library Resources
1 論將:
夫總文武者,軍之將也。兼剛柔者,兵之事也。凡人之論將,恒觀之於勇,勇之於將,乃數分之一耳,夫勇者輕命而不知利,未可也。故將之所慎者五,一曰理,二曰備,三曰果,四曰戒,五曰約,理者治衆如治寡,備者出門如見敵,果者迎敵不懷生,戒者雖克如始戰,約者法令省而不煩,受命而不辭家,敵破而後不辭至而後,舊作辭不,補之言反,將之禮也。故師出之日,有死而榮,無生而辱也。

2 論將:
凡制國治軍,必設之以禮,厲之以義,在大足以戰,在小足以守矣。然戰勝易,守勝難,是故以勝得天下者稀,以亡者衆。

3 論將:
武侯曰:願聞陣必定,戰必勝,守必固之道。對曰:君使賢者居上,不肖處下,則陣已定矣。民安其田宅,親其有司,則守已固矣。百姓皆是吾君吾君二字作君一字而非鄰國,則戰已勝矣。

URN: ctp:n418192