Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《修權》

Library Resources
1 修權:
國之所以治者三,一曰法,二曰信,三曰權,法者,君臣之所共操也。信者,君臣之所共立也。權者,君之所獨制也。人主失守則危,君臣釋法任私則亂,故立法明分而不以私害法則治,權制獨斷於君則威,民信其賞則事功,不信其刑,則奸無端矣。唯明主愛權重信,而不以私害法也。故上多惠言而不克其賞,則下不用,數加嚴命而不致其刑,則民傲罪,凡賞者文也。刑者武也。文武者,法之約也。故明主慎法,不蔽之謂明,不欺之謂察,故賞厚而信,刑重而必,不失疏遠,不私親近,故臣不蔽主而下不欺上。

2 修權:
世之為治者,多釋法而任私議,此國之所以亂也。先王懸權衡,立尺寸,而至今法之,其分明也。夫釋權衡而斷輕重,廢尺寸而意長短,雖察,商賈不用,為其不必也。故法者國之權衡也。夫背法度而任私議,皆不知類者也。故立法明分,中程者賞,毁公者誅,賞誅之法,不失其議,故民不争,不以爵禄便近親,則勞臣不怨,不以刑罰隱疏遠,則下親上,故官賢選能,不以其勞,則忠臣不進,行賞賦禄,不稱其功,則戰士不用。

3 修權:
凡人臣之事君也。多以主所好事君,君好法則臣以法事君,君好言則臣以言事君,君好法則端直之士在前,君好言則毁譽之臣在側,公私之分明,則小人不嫉賢,而不肖者不妒功,故三王以義親,五伯以法正諸侯,皆非私天下之利也。亂世之君臣,區區然皆欲擅一國之利,而蒐一官之重本書蒐作當以便其私,國之所以危也。夫廢法度而好私議,則奸臣鬻權以約禄,秩秩舊作杖,下同,改之官之吏,隱下而漁民。諺曰:蠹衆而木折,隙大而墻壞,故大臣争於私而不顧其民,則下離上,下離上者,國之隙也。秩官之吏,隱下以漁百姓,此民之蠹也。故國有隙蠹而不亡者,天下鮮矣。故明主任法去私,而國無隙蠹矣。

URN: ctp:n418203