Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《修权》

Library Resources
1 修权:
国之所以治者三,一曰法,二曰信,三曰权,法者,君臣之所共操也。信者,君臣之所共立也。权者,君之所独制也。人主失守则危,君臣释法任私则乱,故立法明分而不以私害法则治,权制独断于君则威,民信其赏则事功,不信其刑,则奸无端矣。唯明主爱权重信,而不以私害法也。故上多惠言而不克其赏,则下不用,数加严命而不致其刑,则民傲罪,凡赏者文也。刑者武也。文武者,法之约也。故明主慎法,不蔽之谓明,不欺之谓察,故赏厚而信,刑重而必,不失疏远,不私亲近,故臣不蔽主而下不欺上。

2 修权:
世之为治者,多释法而任私议,此国之所以乱也。先王悬权衡,立尺寸,而至今法之,其分明也。夫释权衡而断轻重,废尺寸而意长短,虽察,商贾不用,为其不必也。故法者国之权衡也。夫背法度而任私议,皆不知类者也。故立法明分,中程者赏,毁公者诛,赏诛之法,不失其议,故民不争,不以爵禄便近亲,则劳臣不怨,不以刑罚隐疏远,则下亲上,故官贤选能,不以其劳,则忠臣不进,行赏赋禄,不称其功,则战士不用。

3 修权:
凡人臣之事君也。多以主所好事君,君好法则臣以法事君,君好言则臣以言事君,君好法则端直之士在前,君好言则毁誉之臣在侧,公私之分明,则小人不嫉贤,而不肖者不妒功,故三王以义亲,五伯以法正诸侯,皆非私天下之利也。乱世之君臣,区区然皆欲擅一国之利,而蒐一官之重本书蒐作当以便其私,国之所以危也。夫废法度而好私议,则奸臣鬻权以约禄,秩秩旧作杖,下同,改之官之吏,隐下而渔民。谚曰:蠹衆而木折,隙大而墙坏,故大臣争于私而不顾其民,则下离上,下离上者,国之隙也。秩官之吏,隐下以渔百姓,此民之蠹也。故国有隙蠹而不亡者,天下鲜矣。故明主任法去私,而国无隙蠹矣。

URN: ctp:n418203