Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《定分》

Library Resources
1 定分:
法令者,民之命也。为治之本也。所以备民也。智者不得过,愚者不得不及,名分不定,而欲天下之治,是犹欲无饥而去食去食下旧无欲字,补之,欲无寒而去衣也。其不几亦明矣。一兔走而百人追之,非以兔为可分以为百,由名之未定也。夫卖兔者满市,盗不敢取,由名分之定也。故名分未定,尧,舜,禹,汤且皆加务而逐之,名分已定,贪盗不取,今法令不明,其名不定,天下之人得议之,此所谓名分不定也。夫名分不定,尧,舜犹将皆折而奸之,而况衆人乎。故圣人必为法令置官也。置吏也。为天下师,所以定分分上有名字也。名分定则大诈真真作贞信,巨盗愿悫,而各自治也。故夫名分定,势治之道也。名分不定,势乱之道也。故势治者不可乱也。势乱者不可治也。夫势乱而欲治之,愈乱矣。势治而治之,则治矣。故圣人治治,不治乱也。

2 定分:
圣人为民法,必使之明白易知,愚智遍能知之,万民无陷于险危也。故圣人立天下而天下无刑死者,非可刑杀而不刑杀也。万民皆知所以避祸就福而皆自治也。明主因治而治之,故天下大治也。

URN: ctp:n418207