Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《明堂》

Library Resources
1 明堂:
夫高顯尊貴,利天下之徑也。非仁者之所以輕也。何以知其然耶,日之能燭遠,勢高也。使日在井中,則不能燭十步矣。舜之方陶也。不能利其巷下,南面而君天下,蠻夷戎狄,皆被其福,目在足下,則不可以視矣。天高明,然後能燭臨萬物,地廣大,然後能載任羣體,其本不美,則其枝葉莖心不得美矣。此古今之大徑也。是故聖王謹修其身以君天下,則天道至焉。地道稽焉。萬物度焉。

2 明堂:
古者,明王之求賢也。不避遠近,不論貴賤,卑爵以下賢,輕身以先士,故堯從舜於畎畝之中,北面而见之,不争禮貌,此先王之所以能正天地,利萬物之故也。今諸侯之君,廣其土地之富,而奮其兵革之强,以驕士,士亦務其德行,美其道術,以輕上,此仁者之所非也。曾子曰:取人者必畏,與人者必驕,今說者懷畏而聽者懷驕,以此行義,不亦難乎。非求賢務士而能致大名于天下者,未之嘗聞也。

3 明堂:
夫士不可妄致也。覆巢破卵,則鳳皇不至焉。刳胎焚夭,則騏麟不往焉。竭澤漉魚,則神龍不下焉。夫禽獸之愚,而不可妄致也。而况於火食之民乎。是故曰:待士不敬,舉士不信,則善士不往焉。聽言耳目不瞿,視聽不深,則善言不往焉。孔子曰:大哉河海乎。下之也。夫河下天下之川,故廣,人下天下之士,故大。故曰:下士者得賢,下敵者得友,下衆者得譽,故度於往古,觀於先王,非求賢務士而能立功於天下,成名於後世者,未之嘗有也。夫求士不遵其道而能致士者,未之嘗見也。然則先王之道可知已,務行之而已矣。

URN: ctp:n418222