Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《分》

Library Resources
1 分:
天地生萬物,聖人裁之,裁物以制分,便事以立官,君臣父子,上下長幼,貴賤親疏,皆得其分曰治,愛得分曰仁,施得分曰義,慮得分曰智,動得分曰適,言得分曰信,皆得其分而後為成人。

2 分:
明王之治民也。事少而功立,身逸而國治,言寡而令行,事少而功多,守要也。身逸而國治,用賢也。言寡而令行,正名也。君人者,苟能正名,愚智盡情,執一以静,令名自正,令事自定,賞罰隨名,民莫不敬,周公之治天下也。酒肉不徹於前,鍾鼓不解於懸,聽樂而國治,勞無事焉。飲酒而賢舉,智無事焉。自為而民富,仁無事焉。知此道也者,衆賢為役,愚智盡情矣。

3 分:
明王之道易行也。勞不進一步,聽獄不後皋陶,食不損一味,富民不後虞舜,樂不損一日,用兵不後湯、武,書之不盈尺簡,南面而立,一言而國治,堯、舜復生,弗能更也。身無變而治,國無變而王,湯、武復生,弗能更也。

4 分:
執一之道,去智與巧,有虞之君天下也。使天下貢善,殷、周之君天下也。使天下貢才,夫至衆賢而能用之,此有虞之盛德也。三人之所廢,天下弗能興也。三人之所興,天下弗能廢也。親曰不孝,君曰不忠,友曰不信,天下弗能興也。親言其孝,君言其忠,友言其信,天下弗能廢也。夫符節合之,則是非自見,行亦有符,三者合,則行自見矣。此所以觀行也。

5 分:
諸治官臨衆者,上比度以觀其賢,案法以觀其罪,吏雖有邪僻,無所逃之,所以觀勝任也。羣臣之愚智,日劾於前,擇其知事者而令之謀,羣臣之所舉,日劾於前,擇其知人者而令之舉,羣臣之治亂,日劾於前,擇其勝任者而令之治,羣臣之所行,可得而察也。擇其賢者而舉之,則民競於行,勝任者治,則百官不亂,知人者舉,則賢者不隱,知事者謀,則大舉不失,聖王正言於朝,而四方治矣。是故曰:正名去僞,事成若化,以實覆名,百事皆成,夫用賢使能,不勞而治,正名覆實,不罰而威,達情見素,則是非不蔽,復本原始,則言若符節,良工之馬易御也。聖王之民易治也。其此之謂乎。

URN: ctp:n418226