Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《分》

Library Resources
1 分:
天地生万物,圣人裁之,裁物以制分,便事以立官,君臣父子,上下长幼,贵贱亲疏,皆得其分曰治,爱得分曰仁,施得分曰义,虑得分曰智,动得分曰适,言得分曰信,皆得其分而后为成人。

2 分:
明王之治民也。事少而功立,身逸而国治,言寡而令行,事少而功多,守要也。身逸而国治,用贤也。言寡而令行,正名也。君人者,苟能正名,愚智尽情,执一以静,令名自正,令事自定,赏罚随名,民莫不敬,周公之治天下也。酒肉不彻于前,锺鼓不解于悬,听乐而国治,劳无事焉。饮酒而贤举,智无事焉。自为而民富,仁无事焉。知此道也者,衆贤为役,愚智尽情矣。

3 分:
明王之道易行也。劳不进一步,听狱不后皋陶,食不损一味,富民不后虞舜,乐不损一日,用兵不后汤、武,书之不盈尺简,南面而立,一言而国治,尧、舜复生,弗能更也。身无变而治,国无变而王,汤、武复生,弗能更也。

4 分:
执一之道,去智与巧,有虞之君天下也。使天下贡善,殷、周之君天下也。使天下贡才,夫至衆贤而能用之,此有虞之盛德也。三人之所废,天下弗能兴也。三人之所兴,天下弗能废也。亲曰不孝,君曰不忠,友曰不信,天下弗能兴也。亲言其孝,君言其忠,友言其信,天下弗能废也。夫符节合之,则是非自见,行亦有符,三者合,则行自见矣。此所以观行也。

5 分:
诸治官临衆者,上比度以观其贤,案法以观其罪,吏虽有邪僻,无所逃之,所以观胜任也。羣臣之愚智,日劾于前,择其知事者而令之谋,羣臣之所举,日劾于前,择其知人者而令之举,羣臣之治乱,日劾于前,择其胜任者而令之治,羣臣之所行,可得而察也。择其贤者而举之,则民竞于行,胜任者治,则百官不乱,知人者举,则贤者不隐,知事者谋,则大举不失,圣王正言于朝,而四方治矣。是故曰:正名去僞,事成若化,以实覆名,百事皆成,夫用贤使能,不劳而治,正名覆实,不罚而威,达情见素,则是非不蔽,复本原始,则言若符节,良工之马易御也。圣王之民易治也。其此之谓乎。

URN: ctp:n418226