Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《发蒙》

Library Resources
1 发蒙:
若夫名分,圣之所审也。造父之所以与交者少,操辔,马之百节皆舆,明王之所以与臣下交者少,审名分,羣臣莫敢不尽力竭智矣。天下之可治,分成也。是非之可辨,名定也。无无可疑过其实,罪也。弗及,愚也。是故情尽而不僞,质素而无巧,故有道之君,其无易听,此名分之所审也。

2 发蒙:
若夫临官治事者,案其法则民敬事,任士进贤者,保其后则民慎举,议国亲事者,尽其实则民敬言。孔子曰:临事而惧,希不济。易曰:若履虎尾,终之吉,若羣臣之衆皆戒慎恐惧,若履虎尾,则何不济之有乎。君明则臣少罪,夫使衆者,诏作则迟,分地则速,是何也。无所逃其罪也。言亦有地,不可不分也。

3 发蒙:
君臣同地,则臣有所逃其罪矣。故陈绳则木之枉者有罪,措准则地之险者有罪,审名分则羣臣之不审者有罪,夫爱民且利之也。爱而不利,则非慈母之德也。好士,且知之也。好而弗知,则衆而无用也。力于朝,且治之也。力而弗治,则劳而无功矣。三者虽异,道一也。是故曰:审一之经,百事乃成,审一之纪,百事乃理,名实判为两,合为一,是非随名实,赏罚随是非,是则有赏,非则有罚,人君之所独断也。

4 发蒙:
明君之立也正,其貌壮,其心虚,其视不躁,其听不淫,审分应辞,以立于廷,则隐匿疏远,虽有非焉。必不多矣。明君不用长耳目,不行间谍,不强闻见,形至而观,声至而听,事至而应,近者不过,则远者治矣。明者不失,则微者敬矣。家人子侄和,臣妾力,则家富,丈人虽厚衣食,无伤也。子侄不和,臣妾不力,家贫,丈人虽薄衣食,无益也。而况于万乘之君乎。

5 发蒙:
国之所以不治者三,不知用贤,此其一也。虽知用贤,求不能得,此其二也。虽得贤,不能尽,此其三也。正名以御之,则尧、舜之智必尽矣。明分以示之,则桀、纣之暴必止矣。贤者尽,暴者止,则治民之道不可以加矣。

6 发蒙:
听朝之道,使人有分,有大善者,必问孰进之,有大过者,必云孰任之,而行赏罚焉。且以观贤不肖也。今有大善者不问孰进之,有大过者不问孰任之,则有分无益已,问孰任之而不行赏罚,则问之无益已,是非不得尽见谓之蔽,见而弗能知谓之虚,知而弗能赏谓之纵,三者乱之本也。明分则不蔽,正名则不虚,赏贤罚暴则不纵,三者治之道也。

7 发蒙:
于羣臣之中,贤则贵之,不肖则贱之,治则使之,不治则爱之,不忠则罪之,贤不肖,治不治,忠不忠,由是观之,犹白黑也。陈绳而斫之,则巧拙易知也。夫观羣臣亦有绳,以名引之,则虽尧、舜不服矣。虑事而当,不若进贤,进贤而当,不若知贤,知贤又能用之,备矣。

8 发蒙:
治天下之要,在于正名,正名去僞,事成若化,苟能正名,天成地平,为人臣者以进贤为功,为人君者以用贤为功,为人臣者进贤,是自为置上也。自为置上而无赏,是故不为也。进不肖者,是自为置下也。自为置下而无罪,是故为之也。使进贤者必有赏,进不肖者必有罪,无敢进也者为无能之人,若此,则必多进贤矣。

URN: ctp:n418232