Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《治天下》

Library Resources
1 治天下:
治天下有四術,一曰忠愛,二曰無私,三曰用賢,四曰度量,度量通則財足矣。用賢則多功矣。無私,百智之宗也。忠愛,父母之行也。奚以知其然,父母之所畜子者,非賢强也。非聰明也。非俊智也。愛之憂之,欲其賢己也。人利之與我利之無擇也。此父母所以畜子也。然則愛天下欲其賢己也。人利之與我利之無擇也。則天下之畜亦然矣。此堯之所以畜天下也。

2 治天下:
有虞氏盛德,見人有善,如己有善,見人有過,如己有過,天無私於物,地無私於物,襲此行者,謂之天子,誠愛天下者得賢,奚以知其然也。弱子有疾,慈母之見秦醫也不争禮貌,在囹圄,其走大吏也不愛資財,視天下若子,是故其見醫者不争禮貌,其奉養也不愛資財,故文王之見太公望也。一日五反,桓公之奉管仲也。列城有數,此所以其僻小身至穢污,而為正於天下也。鄭簡公謂子産曰:飲酒之不樂,鍾鼓之不鳴,寡人之任也。國家之不入入疑乂,朝廷之不治,與諸侯交之不得志,子之任也。子産治鄭國無盗賊,道無餓人。孔子曰:若鄭簡公之好樂,雖抱鍾而朝可也。夫用賢,身樂而名附,事少而功多,國治而能逸。

3 治天下:
凡治之道莫如因智,智之道莫如因賢,譬之猶相馬而借伯樂也。相玉而借猗頓也。亦必不過矣。今有人於此,盡力以為舟,濟大水而不用也。盡力以為車,行遠而不乘也。則人必以為無慧,今人盡力以學,謀事則不借智,處行則不因賢,舍其學不用也。此其無慧也。有甚於舍舟而涉,舍車而走者矣。

URN: ctp:n418244