Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《因循》

Library Resources
1 因循:
天道因則大,因百姓之情,遂自然之性,則其功至高,其道至大也。化則細,化使從我,物所樂,其理禍禍恐猶誤狹,其德細小也。因也者、因人之情也。人莫不自為也。化而使之為我,則莫可得而用矣。違性矯情,引彼就我,則忿戾乖違,莫有從之者矣。是故先王不受禄者不臣,禄不厚者,不與入難,人不得其所以自為也。則上不取用焉。夫君上取用,必須天機之動,性分之通,然後上下交泰,經世可久耳,故放使自為,則無不得,仕而使之,則無不失矣。故用人之自為,不用人之為我,則莫不可得而用矣。此之謂因。

URN: ctp:n418282