Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《民杂》

Library Resources
1 民杂:
民杂处而各有所能,所能者不同,此民之情也。故圣人不求备于一人也。大君者,大上也。兼畜下者也。下之所能不同,而皆上之用也。是以大君因民之能为资,尽苞而畜之,无能去取焉。夫人君之御世也。皆曲尽百姓之能,兼罗万物之分,因其长短,就而用之,使能文者为文,能武者为武,聋者使其听,盲者使其视。聋者使其听,盲者使其视,当作聋者使其视,盲者使其听故理有尽用,物无弃财。是故不设一方以求于人,故所求者无不足也。大君不择其下、故足也。不择其下,则易为下矣。易为下,则下莫不容,莫不容、故多下,多下之谓大上。其下既多,故在上者大。

2 民杂:
君臣之道,臣事事,言事其所事。而君无事,百官之属,各有所司。君逸乐而臣任劳,臣尽智力以善其事,而君无与焉。仰成而已,故事无不治,人君自任,而务为善以先下,则是代下负任蒙劳也。臣反逸矣。故曰:君人者好为善以先下,则不敢与君争为善以先君矣。君好见其善,则羣下皆淫善于君矣。上以一方之善,而施于衆方之中,求其为瞻,偏已多矣。君偏既多,而臣韬其善,则天下乱矣。

3 民杂:
皆私其所知以自覆掩有过,则臣反责君,逆乱之道。夫所以置三公而列百官者,将使羣臣各进所知以康庶绩耳,若乃君显其善而臣藏其能,百事从君而出,衆端自上而下,则臣善不用,而归恶有在矣。

4 民杂:
君之智、未必最贤于衆也。以未最贤而欲以善尽被下,则不赡矣。假使其贤,犹不可推一己之智以察羣下,而况不最贤。若使君之智最贤,以一君而尽赡下则劳,劳则有倦,倦则衰,衰则复反于不赡之道也。是以君自任而躬事,则臣不事事矣。言君之专荷其事,则臣下不复以事为事矣。是君臣易位也。谓之倒逆,倒逆则乱矣。人君任臣而勿自躬,则臣事事矣。是君臣之顺,治乱之分,不可不察。所谓任人者逸,自任者劳也。

URN: ctp:n418284