Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《大道》

Library Resources
1 大道:
古人以度審長短,以量受少多,以衡平輕重,以律均清濁,以名稽虛實,以法定治亂,以簡制煩惑,以易御險難,萬事皆歸於一,百度皆準於法,歸一者簡之至,準法者易之極,如此,則頑嚚聾瞽可與察惠聰明同治矣。天下萬事不可備能,責其備能於一人,則賢聖其猶病諸,設一人能備天下之事,則左右前後之宜,遠近遲疾之間,必有不兼者焉。苟有不兼,於治闕矣。全治而無闕者,大小多少,各當其分,農商工仕,不易其業,則處上有何事哉。

2 大道:
故有理而無益於治者,君子不言,有能而無益於事者,君子弗為,君子非樂有言,有益於治,不得不言,君子非樂有為,有益於事,不得不為,故所言者不出於名法權術,所為者不出於農稼軍陣,周務而已,故明主任之。

3 大道:
治外之理,小人之所必言,事外之能,小人之所必為,小人亦知言有損於治而不能不言,小人亦知能有損於治而不能不為,故所言者極於儒墨是非之辨,所為者極於堅僞偏抗之行,求名而已,故明主誅之。故古語曰:不知無害為君子,知之無損為小人,工匠不能無害於巧,君子不知無害於治,此言信矣。為善使人不能得從,為巧使人不能得為,此獨善獨巧者也。未盡巧善之理,為善與衆行之,為巧與衆能之,此善之善者,巧之巧者也。

4 大道:
故所貴聖人之治,不貴其獨治,貴其能與衆共治也。所貴工倕之巧,不貴其獨巧,貴其與衆共巧也。今世之人,行欲獨賢,事欲獨能,辨欲出羣,勇欲絕衆,獨行之賢,不足以成化,獨能之事,不足以周務,出羣之辨,不可為户說,絕衆之勇,不可與征陣,凡此四者,亂之所由生。

5 大道:
是以聖人任道以通其嶮,立法以理其差,使賢愚不相弃,能鄙不相遺,能鄙不相遺,則能鄙齊功,賢愚不相弃,則賢愚等慮,此至治之術也。名定則物不競,分明則私不行,物不競,非無心,由名定,故無所厝其心,私不行,非無欲,由分明,故無所厝其欲,然則心欲人人有之,而得同於無心無欲者,制之有道也。彭蒙曰:雉菟在野,衆人逐之,分未定也。鷄豕滿市,莫有志者,分定故也。圓者之轉,非能轉而轉,不得不轉也。方者之止,非能止而止,不得不止也。因圓者之自轉使不得止,因方者之自止使不得轉,何苦物之失分。

6 大道:
故因賢者之有用,使不得不用,因愚者之無用,使不得用,用與不用,皆非我也。因彼可用與不可用,而自得其用也。自得其用,奚患物之亂也。道行於世,則貧賤者不怨,富貴者不驕,愚弱者不懾,智勇者不矜,足於分也。法行於世,則貧賤者不敢怨富貴,富貴者不敢凌貧賤,愚弱者不敢冀智勇,智勇者不敢鄙愚弱,此法之不及道也。

7 大道:
世之所貴,同而貴之,謂之俗,世之所用,同而用之,謂之物,苟違於人,俗所不與,苟忮於衆,俗所共去,故人心皆殊,而為行若一,所好各異,而資用必同,此俗之所齊,物之所飾,故所齊不可不慎,所飾不可不擇,昔齊桓好衣紫,合境不鬻異綵,楚莊愛細腰,一國皆有飢色,上之所以率下,乃治亂之所由也。國亂有三事,年飢民散、無食以聚之則亂,治國無法則亂,有法而不能用則亂,有食以聚民,有法而能行,國不治,未之有也。

URN: ctp:n418297