Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《大道》

Library Resources
1 大道:
古人以度审长短,以量受少多,以衡平轻重,以律均清浊,以名稽虚实,以法定治乱,以简制烦惑,以易御险难,万事皆归于一,百度皆准于法,归一者简之至,准法者易之极,如此,则顽嚚聋瞽可与察惠聪明同治矣。天下万事不可备能,责其备能于一人,则贤圣其犹病诸,设一人能备天下之事,则左右前后之宜,远近迟疾之间,必有不兼者焉。苟有不兼,于治阙矣。全治而无阙者,大小多少,各当其分,农商工仕,不易其业,则处上有何事哉。

2 大道:
故有理而无益于治者,君子不言,有能而无益于事者,君子弗为,君子非乐有言,有益于治,不得不言,君子非乐有为,有益于事,不得不为,故所言者不出于名法权术,所为者不出于农稼军阵,周务而已,故明主任之。

3 大道:
治外之理,小人之所必言,事外之能,小人之所必为,小人亦知言有损于治而不能不言,小人亦知能有损于治而不能不为,故所言者极于儒墨是非之辨,所为者极于坚僞偏抗之行,求名而已,故明主诛之。故古语曰:不知无害为君子,知之无损为小人,工匠不能无害于巧,君子不知无害于治,此言信矣。为善使人不能得从,为巧使人不能得为,此独善独巧者也。未尽巧善之理,为善与衆行之,为巧与衆能之,此善之善者,巧之巧者也。

4 大道:
故所贵圣人之治,不贵其独治,贵其能与衆共治也。所贵工倕之巧,不贵其独巧,贵其与衆共巧也。今世之人,行欲独贤,事欲独能,辨欲出羣,勇欲绝衆,独行之贤,不足以成化,独能之事,不足以周务,出羣之辨,不可为户说,绝衆之勇,不可与征阵,凡此四者,乱之所由生。

5 大道:
是以圣人任道以通其险,立法以理其差,使贤愚不相弃,能鄙不相遗,能鄙不相遗,则能鄙齐功,贤愚不相弃,则贤愚等虑,此至治之术也。名定则物不竞,分明则私不行,物不竞,非无心,由名定,故无所厝其心,私不行,非无欲,由分明,故无所厝其欲,然则心欲人人有之,而得同于无心无欲者,制之有道也。彭蒙曰:雉菟在野,衆人逐之,分未定也。鷄豕满市,莫有志者,分定故也。圆者之转,非能转而转,不得不转也。方者之止,非能止而止,不得不止也。因圆者之自转使不得止,因方者之自止使不得转,何苦物之失分。

6 大道:
故因贤者之有用,使不得不用,因愚者之无用,使不得用,用与不用,皆非我也。因彼可用与不可用,而自得其用也。自得其用,奚患物之乱也。道行于世,则贫贱者不怨,富贵者不骄,愚弱者不慑,智勇者不矜,足于分也。法行于世,则贫贱者不敢怨富贵,富贵者不敢凌贫贱,愚弱者不敢冀智勇,智勇者不敢鄙愚弱,此法之不及道也。

7 大道:
世之所贵,同而贵之,谓之俗,世之所用,同而用之,谓之物,苟违于人,俗所不与,苟忮于衆,俗所共去,故人心皆殊,而为行若一,所好各异,而资用必同,此俗之所齐,物之所饰,故所齐不可不慎,所饰不可不择,昔齐桓好衣紫,合境不鬻异彩,楚庄爱细腰,一国皆有饥色,上之所以率下,乃治乱之所由也。国乱有三事,年饥民散、无食以聚之则乱,治国无法则乱,有法而不能用则乱,有食以聚民,有法而能行,国不治,未之有也。

URN: ctp:n418297