Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《天道》

Library Resources
1 天道:
夫帝王之德,以天地为宗,以道德为主,以无为为常,无为也。则用天下而有馀,有馀者闲暇之谓也。有为也。则为天下用而不足,不足者汲汲然欲为物用者也。欲为物用,故可得而以以作臣也。故古之人贵夫无为也。上无为也。下亦无为也。是下与上同德也。下与上同德则不臣,下有为也。上亦有为也。是上与下同道也。上与下同道则不主,夫工人无为于刻木,而有为于用斧,主上无为于亲事,而有为于用臣,臣能亲事,主能用臣,斧能刻木,而工能用斧,各当其能,则天理自然,非有为也。若乃主代臣事,则非主矣。臣秉主用,则非臣也。故各司其任,则上下咸得,而无为之理至矣。上必无为而用天下,下必有为为天下用,此不易之道也。

2 天道:
故古之王天下者,智虽落天地,不自虑也。辩虽雕万物,而不自说也。能虽穷海内,不自为也。夫在上者,患于不能无为也。而代人臣之所司,使咎繇不得行其明断,后稷不得施其播殖,则羣才失其任,而主上困于役矣。冕旒垂目而付之天下,天下皆得其自为,斯乃无为而无不为者也。故上下皆无为矣。但上之无为则用下,下之无为则自用矣。天不産而万物化,地不长而万物育,所谓自尔。帝王无为而天下功成。功自彼成。

3 天道:
故曰:莫神于天,莫富于地,莫大于帝王。故曰:帝王之德配天地,同乎天地之无为也。此乘天地,驰万物,而用人羣之道也。本在于上,末在于下,要在于主,详在于臣,三军五兵之运,德之末也。赏罚利害,五刑之辟,教之末也。礼法数度,刑名比详,治之末也。钟鼓之音,羽旄之容,乐之末也。哭泣衰绖降杀之服,哀之末也。此五末者,须精神之运,心术之动,然后从者也。夫精神心术者,五末之本也。任自然而运动,则五事之末,不振而自举也。

4 天道:
末学者,古之人有之,而非所以先也。所先者本也。君先而臣从,长先而少从,男先而女从,夫尊卑先后,天地之行也。故圣人取象焉。言此先后虽是人事,然皆在至理中来,非圣人之所作也。天尊地卑,神明之位也。春夏秋冬,四时之序也。万物化作,盛衰之杀,变化之流也。夫天地至神也。而有尊卑先后之序,而况人道乎。明夫尊卑先后之序固有,物之所不能无也。宗庙尚亲,朝廷尚尊,乡党尚齿,行事尚贤,大道之序也。言非但人伦之所尚也。愚智处宜,贵贱履位,官各当其才也。必分其能,无相易业。必由其名,名当其实,故由名而实不滥也。以此事上,以此畜下,以此治物,以此修身,智谋不用,必归其天,此之谓太平,治之至也。礼法数度,刑名比详,古之人有之,此下之所以事上,非上之所以畜下也。寄此事于羣下,斯乃畜下者也。

5 天道:
昔者。舜问于尧曰:天王之用心何如。尧曰:吾不傲无告,无告者所谓顽民也。不废穷民,恒加恩也。苦死者,嘉孺子,而哀妇人,此吾所以用心已。舜曰:美则美矣。而未大也。尧曰:然则何如。舜曰:天德而出宁,与天合德,则虽出而静也。日月照而四时行,若昼夜之有经,云行雨施矣。此皆不为,而自然者也。尧曰:子天之合也。我人之合也。夫天地者,古之所大也。而黄帝、尧、舜之所共美也。故古之王天下者奚为哉。天地而已矣。

URN: ctp:n418321