Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《戰威》

Library Resources
1 戰威:
令所以一衆心也。不審所出,則數變,數變則令雖出,衆不信也。出令之法,雖有小過毋更,小疑毋申,事所以待衆力也。不審所動則數變,數變,則事雖起,衆不安也。動事之法,雖有小過毋更,小難毋戚,故上無疑令,則衆不二聽,動無疑事,則衆不二志。

2 戰威:
古率民者,未有不能得其心,而能得力者也。未有不能得其力,而能致其死者也。故國必有禮信親愛之義,而後民以飢易飽,國必有孝慈廉耻之俗,而後民以死易生,故古率民者,必先禮信而後爵禄,先廉耻而後刑罰,先親愛而後托其身焉。

3 戰威:
民死其上如其親,而後申之以制,古為戰者,必本氣以厲志,厲志以使四枝,四枝以使五兵,故志不厲則士不死節,士不死節,雖衆不武,厲士之道,民之所以生,不可不厚也。爵列之等,死喪之禮,民之所以營也。不可不顯也。必因民之所生以制之,因其所營以顯之,因其所歸以固之,田禄之實,飲食之糧,親戚同鄉,鄉里相勸,死喪相救,丘墓丘墓作兵役相從,民之所以歸,不可不速也。如此,故什伍如親戚,阡陌如朋友,故止如堵墻,動如風雨,車不結軌,士不旋踵,此本戰之道也。

4 戰威:
地,所以養民也。城,所以守地也。戰,所以守城也。故務耕者其民不飢,務守者其地不危,務戰者其城不圍,三者,先王之本務也。而兵最急矣。故先王務尊於兵,尊於兵,其本有五,委積不多,則事不行,賞禄不厚,則民不勸,武士不選,則士不强,備用不便,則士横刑,誅不必,則士不畏,先王務此五者,故静能守其所有,動能成其所欲。

5 戰威:
王國富民,霸國富士,僅存之國富大夫,亡國富倉府,是謂上溢而下漏,故患無所救,故曰舉賢用能,不時日而事利,明法審令,不卜筮而事吉,貴政政作功,上事作和養勞,不禱祠而得福,故曰天時不如地利,地利不如人事,聖人所貴,人事而已矣。

6 戰威:
勤勞之事,將必從己先,故暑不立立作張蓋,寒不重裘,有登降之險,將必下步,軍井通通作成而後飲,軍食熟而後食,壘成而後舍,軍不畢食,亦不火食,飢飽、勞逸、寒暑,必身度之,如此,則師雖久不老,雖老不弊,故軍無損卒,將無惰志。

URN: ctp:n418336