Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《战威》

Library Resources
1 战威:
令所以一衆心也。不审所出,则数变,数变则令虽出,衆不信也。出令之法,虽有小过毋更,小疑毋申,事所以待衆力也。不审所动则数变,数变,则事虽起,衆不安也。动事之法,虽有小过毋更,小难毋戚,故上无疑令,则衆不二听,动无疑事,则衆不二志。

2 战威:
古率民者,未有不能得其心,而能得力者也。未有不能得其力,而能致其死者也。故国必有礼信亲爱之义,而后民以饥易饱,国必有孝慈廉耻之俗,而后民以死易生,故古率民者,必先礼信而后爵禄,先廉耻而后刑罚,先亲爱而后托其身焉。

3 战威:
民死其上如其亲,而后申之以制,古为战者,必本气以厉志,厉志以使四枝,四枝以使五兵,故志不厉则士不死节,士不死节,虽衆不武,厉士之道,民之所以生,不可不厚也。爵列之等,死丧之礼,民之所以营也。不可不显也。必因民之所生以制之,因其所营以显之,因其所归以固之,田禄之实,饮食之粮,亲戚同乡,乡里相劝,死丧相救,丘墓丘墓作兵役相从,民之所以归,不可不速也。如此,故什伍如亲戚,阡陌如朋友,故止如堵墙,动如风雨,车不结轨,士不旋踵,此本战之道也。

4 战威:
地,所以养民也。城,所以守地也。战,所以守城也。故务耕者其民不饥,务守者其地不危,务战者其城不围,三者,先王之本务也。而兵最急矣。故先王务尊于兵,尊于兵,其本有五,委积不多,则事不行,赏禄不厚,则民不劝,武士不选,则士不强,备用不便,则士横刑,诛不必,则士不畏,先王务此五者,故静能守其所有,动能成其所欲。

5 战威:
王国富民,霸国富士,仅存之国富大夫,亡国富仓府,是谓上溢而下漏,故患无所救,故曰举贤用能,不时日而事利,明法审令,不卜筮而事吉,贵政政作功,上事作和养劳,不祷祠而得福,故曰天时不如地利,地利不如人事,圣人所贵,人事而已矣。

6 战威:
勤劳之事,将必从己先,故暑不立立作张盖,寒不重裘,有登降之险,将必下步,军井通通作成而后饮,军食熟而后食,垒成而后舍,军不毕食,亦不火食,饥饱、劳逸、寒暑,必身度之,如此,则师虽久不老,虽老不弊,故军无损卒,将无惰志。

URN: ctp:n418336