Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《十过》

Library Resources
1 十过:
十过。一曰:行小忠,则大忠之贼也。二曰:顾小利,则大利之残也。三曰:行僻自用,无礼诸侯,则亡身之至也。四曰:不务听治而好五音,则穷身之事也。五曰:贪愎喜利,则灭国杀身之本也。六曰:耽于女乐,不顾国政,则亡国之祸也。七曰:离内远游,忽于谏士,则危身之道也。八曰:过而不听于忠臣,而独行其意,则灭高名为人笑之始也。九曰:内不量力,外恃诸侯,则削国之患也。十曰:国小无礼,不用谏臣,则绝世之势也。

URN: ctp:n418437