Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《解老》

Library Resources
1 解老:
工人數變業,則失其功,作者數摇徙,則亡其功,一人之作,日亡半日,十日則亡五人之功,萬人之作,日亡半日,十日則亡五萬人之功,然則數變業,其民彌衆,其虧彌大矣。凡法令更,則利害易,利害易,則民務變,民務變,謂之變業,故以理觀之,事大衆而數摇之,則少成功,藏大器而數徙之,則多敗傷,烹小鮮而數橈之,則賊其宰,治大國而數變法,則民苦之,是以有道之君,貴虛静,而重變法。故曰:治大國者,若烹小鮮。

URN: ctp:n418441