Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> -> 奸劫弑臣

《奸劫弑臣》

Library Resources
1 奸劫弑臣:
凡奸臣者,皆欲顺人主之心,以取信幸之势者也。是以主有所善,臣从而誉之,主有所憎,臣因而毁之,凡人之大体,取舍同则相是也。取舍异则相非也。今人臣之所誉者,人主之所是也。此之谓同取,人臣之所毁者,人主之所非也。此之谓同舍,夫取舍合,同而相与逆者,未尝闻也。此人臣之所取信幸之道也。夫奸臣得乘信幸之势,以毁誉进退羣臣者也。人主非有术数以御之,非有参验以审之,必将以曩之合已,信今之言,此幸臣之所以得欺主成私者也。故主必蔽于上,臣必重于下矣。此之谓擅主之臣,国有擅主之臣,则羣下不得尽智力以陈其忠,百官之吏,不得奉令以致其力矣。何以明之,夫安利者就之,危害者去之,此人之情也。人主者非目若离娄乃为明也。非耳若师旷乃为聪也。不任其数,而待目以为明,所见者少矣。非不蔽之术也。不因其势,而待耳以为聪,所闻者寡矣。非不欺之道也。明主者,使天下不得不为己视,使天下不得不为己聪,故身在深宫之中,明烛四海之内,而天下弗能蔽,弗能欺也。

URN: ctp:n418462