Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《本经》

Library Resources
1 本经:
凡人之性,心平欲得则乐,歌舞节则禽兽跳矣。有忧则悲哀,有所侵犯则怒,怒则有所释憾矣。故钟鼓管箫,所以饰喜也。衰绖苴杖,苴,麻。所以饰哀也。金鼓鈇钺,所以饰怒也。必有其质,乃为之文,古者圣王在上,上下同心,君臣辑睦,衣食有馀,家足人给,父慈子孝,兄良弟顺,天下和旧无和字,补之洽,人得其愿,故圣人为之作礼乐,以和节之,末世之政,田渔重税,关市急徵,民力竭于徭役,财用殚于会赋,会,计。居者无食,行者无粮,老者不养,死者不葬,赘妻鬻子,以给上求,犹不能赡其用,愚夫蠢妇,皆有流连之心,凄怆之意,乃始为之撞大钟,击鸣鼓,吹竽笙,弹琴瑟,则失乐之本矣。

2 本经:
古者上求薄而民用给,君施其德,臣尽其力,父行其慈,子竭其孝,各致其爱,而无憾恨其间矣。夫三年之丧,非强引而致之也。听乐不乐,食旨不甘,思慕之心未能弛,晚世风流俗败,嗜欲多而礼义废,君臣相欺,父子相疑,怨尤充胷,思心尽亡,被衰戴绖,戏笑其中,虽致之三年,失丧之本矣。古者天子一畿,千里为畿。诸侯一同,百里为同也。各守其分地,不得相侵,有不行王道,暴虐万民,乱政犯禁者,乃举兵而伐之,戮其君,易其党,卜其子孙以代之,天子不灭同姓,诸侯不灭国,自古之正也。本注作天子不灭国,诸侯不灭姓,自古之政也晚世务广地侵壤,并兼无已,举不义之兵而伐无罪之国,杀不辜之民,而绝先圣之后,大国出攻,小国城守,驱人之马牛,系人之子女,毁人之宗庙,徙人之重宝,流血千里,暴骇满野,以赡贪主之欲,非兵之所为主也。故兵者所以讨暴也。非所以为暴也。乐者所以致和也。非所以为淫也。丧者所以尽哀也。非所以为僞也。故事亲有道矣。而爱为务,朝廷有容矣。而敬为上,处丧有礼矣。而哀为主,用兵有术矣。而义为本,本立而道行,本伤而道废矣。

URN: ctp:n418510