Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《齐俗》

Library Resources
1 齐俗:
子路拯溺,而受牛谢,拯,举也。孔子曰:鲁国必好救人于患矣。子贡赎人,而不受金于府,鲁国之法,赎人于他国者,受金于府。孔子曰:鲁国不复赎人矣。子路受而劝德,子贡让而止善,孔子之明,以小知大,以近知远,通于论者也。由此观之,廉有所不无不字在,而不可公行也。故行齐于俗可随也。事周于能易为也。矜僞以惑世,伉行以违衆,圣人不以为民俗也。

2 齐俗:
日月欲明,浮云盖之,河水欲清,沙石秽之,人性欲平,嗜欲害之,夫纵欲而失性,动未尝正也。以治身则失,以治国则败,是故不闻道者,无以反性,故古之圣王,能得诸己,故令行禁止,名传后世,德施四海,是故凡将举事,必先平意清神,神清意平,物乃可正。

3 齐俗:
夫载哀者,闻歌声而泣,载乐者,闻哭者而笑,何者,载使然也。是故贵虚,虚者,无所载于哀乐。故水激则波兴,气乱则智昏,智昏不可以为政,波水不可以为平,故圣王执一而勿失,万物之情测测作既矣。四夷九州服矣。

4 齐俗:
天下是非无所定,世各是其所是,非其所非,所谓是与所谓非各异,皆自是而非人,今吾欲择是而居之,择非而去之,不知世之所谓是非者,孰是孰非。

5 齐俗:
客有见人于季子者,季或作宓季子,子贱也。客出。季子曰:子之所见客,独有三过,望我而笑,是イ蹇,慢也。谈语而不称师,是反也。交浅而言深,是乱也。客曰:望君而笑,是公也。谈语而不称师,是通也。交浅而言深,是忠也。故客之容一体也。或以为君子,或以为小人,所自见之异也。故趣舍合,则言忠而益亲,身疏则谋当而见疑也。

6 齐俗:
亲母为其子治旧无治字,补之扢秃,血流至耳,见者以为爱之至也。使在于继母,则过者以为嫉也。事之情一也。所从观者异也。从城上视牛如羊,视羊如豚,所居高也。窥面于盘水则圆,于杯水即椭,面形不变其故,有所圆,有所椭者,所自窥之异也。

7 齐俗:
今吾虽欲正身而待物,庸遽知世之所自窥我者乎。治世之职易守也。其事易为也。是以人不兼官,官不兼事,各安其性,不得相干,故伊尹之兴土功也。修胫者使之踏镬,长胫以蹋插者,使入深。强脊者使之负土,脊强者任重也。眇者使之准,伛者使之涂,伛人涂地,因其俯也。各有所宜,而人性齐矣。胡人便于马,越人便于舟,异形殊类,易事而悖,失处而贱,得势而贵,圣人总而用之,其数一也。

8 齐俗:
夫擎轻重,不失铢两,圣人弗用,而悬之乎权衡,视高下不差尺寸,明主弗任,而求之乎浣准,浣准,水望之平。何则,人材不可专用,而度量可世传也。夫待要褭,飞兔而驾之,要褭,飞兔,皆一日万里也。则世莫乘车,待西施,络慕络慕作毛嫱而为妃,西施,络慕,古好女也。则终身不家矣。然不待古之英俊,而人自足者,因其所有,而遂用之也。

9 齐俗:
治国之道,上无苟令,官无烦治,士无僞行,工无淫巧,其事任而不扰,其器完而不饰,乱世则不然,为行者相扬以高,扬,举。为礼者相矜以僞,车舆极于雕琢,器用遽遽或作逐于刻镂,求货者争难得以为宝,调文者遽遽作处于烦绕绕作挠以为慧,争为诡辩,久稽而不决,无益于治,工为奇器,历岁而后成,不周于用。故神农之法曰:丈夫丁壮而不耕,天下有受其饥者,妇人当年而不织,天下有受其寒者,故身自耕,妻亲织以为天下先。

10 齐俗:
其道民也。不贵难得之货,不器无用之物,是故其耕不强者,无以养生,其织不力者,无以揜形,有馀不足,各归其身,衣食饶裕,奸邪不生,安乐无事,而天下均平,故孔丘,曾参,无所施其善,孟贲,成荆,无所行其威,成荆,古勇士也。衰世之俗,以其智巧诈僞,饰衆无用,贵远方之货,珍难得之财,不积于养生之具,浇天下之淳,以清为浊,人失其情。

11 齐俗:
故其为编户齐民无以异,然贫富之相去也。犹人君与仆虏,不足伦之,夫乘奇伎为邪施者,自足乎一世之间,守正修理,不为苟得者,不免乎饥渴渴作寒之患,而欲民之去末反本,是犹发其源而壅其流也。

12 齐俗:
且夫雕文刻镂,伤农事者也。锦锈纂组,害女功者也。农事废业,饥之本也。女功不继,寒之源也。饥寒并至,而能无犯令干诛者,古今未之闻也。

13 齐俗:
故江河决流,一乡父子兄弟相遗而走,争升陵阪,上高丘,轻足者先,不能相顾也。世乐志平,见邻国人溺,尚犹哀之,况亲戚乎。而人不能解也。游者不能拯溺,手足有所急也。灼者不能救火,身体有所痛也。夫民有馀即让,不足即争,让则礼义生,争则暴乱起,扣门求火水,莫不与者,所饶足也。林中不卖薪,湖上不鬻鱼,所有馀也。故物隆隆作丰则欲省,求赡则争止,故世治则小人守正,而利不能诱也。世乱则君子为奸,而刑不能禁也。

URN: ctp:n418527